Décision judiciaire de Raad van State, 14 mars 2013

Date de Résolution14 mars 2013
JuridictionSchorsing UDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 222.869 van 14 maart 2013 in de zaak A. 207.909/XII-7235

In zake: de BVBA HAGELAND EDUCATIEF met maatschappelijke zetel te 3294 Molenstede (Diest) Herrestraat 17-19

tegen:

het Autonoom Gemeentebedrijf

STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Gitte Laenen kantoor houdend te 2800 Mechelen Antwerpsesteenweg 16-18 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 8 februari 2013, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van 25 januari 2013 van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen waarbij de opdracht met betrekking tot “raamcontract leveren en plaatsen kleutermeubilair” wordt gegund aan bvba Top Buro.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  XII-7235-1/20

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 7 maart 2013, om 10.00 uur.

  Kamervoorzitter Dierk Verbiest heeft verslag uitgebracht.

  Zaakvoerder Jozef Baert, die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Stephanie Taeleman, die loco advocaat Gitte Laenen verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Auditeur Ines Martens heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen schrijft een overheidsopdracht uit voor het leveren en plaatsen van meubilair voor kleuterscholen. De opdracht wordt gegund middels een algemene offerteaanvraag.

  De opdracht wordt geraamd op een bedrag van 250.000,00 euro, btw niet inbegrepen.

  3.2. De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van 24 juli 2012 en in het Europees Publicatieblad van 27 juli 2012.

  3.3. In het bestek SO/2011/004 wordt een beschrijving opgenomen van de te leveren items:

  “I.7. Beschrijving van de items uit de prijsopgave

  De items dienen zoveel mogelijk te voldoen aan onderstaande beschrijving.

  XII-7235-2/20

  I.7.1. Tafels […] I.7.2. Stoelen […] I.7.3. Banken […] I.7.4. Andere items uit de prijslijst

  Magneetwanden, spiegelwand, kasten. Deze items zijn minder gedetailleerd omschreven. Prijs in te dienen volgens de omschrijving uit de inventarislijst.

  […]”.

  Met betrekking tot de gunningscriteria wordt in het bestek bepaald:

  “[…]

  Nr. Beschrijving Gewicht 1 Prijs 45

  Regel van drie; score offerte = (prijs laagste offerte/prijs offerte)*gewicht van het criterium prijs 2 Kwaliteit 45

  Beoordeling van de technische kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, ergonomie, functionaliteit, pedagogische en didactische waarde, assortiment, accessoires De leverancier met de beste score op kwaliteit krijgt het maximum van de punten, de volgende in verhouding. 3 Leveringsvoorwaarden en waarborgtermijn 5

  De leveringsvoorwaarden zoals leveringstermijn en eventuele kosten verbonden aan levering en plaatsing evenals de waarborgtermijnen en –voorwaarden moeten duidelijk worden omschreven en maken deel uit van de offerte.

  De leverancier met de beste score krijgt het maximum van de punten, de volgende in verhouding 4 Algemene korting op catalogusprijzen 5

  Regel van drie; Score offerte= (prijs laagste offerte/prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de volgens deze afweging voordeligste inschrijver”.

  3.4. De openingszitting vindt plaats op 19 september 2012. Er worden negen offertes ingediend:

  XII-7235-3/20

  3.5. Op 2 oktober 2012 stuurt verwerende partij aan de inschrijvers een e-mailbericht met de mededeling dat er een testopstelling zal plaatsvinden in de eerste week van november. Er wordt gesteld:

  “De testopstelling moet AG SO toelaten om de functionele vereisten opgenomen in de gunningscriteria beter te beoordelen. Hier willen we benadrukken dat enkel de items uit het inventarisformulier zijn toegelaten en zullen worden geëvalueerd”.

  Slechts zes inschrijvers nemen deel aan de testopstelling.

  3.6. Op 22 november 2012 wordt een gunningsverslag opgesteld, op grond waarvan op 30 november 2012 de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen beslist de opdracht te gunnen aan bvba Top Buro.

  3.7. Na intrekking van voorgaande beslissing wordt op 3 januari 2013 een nieuw gunningsverslag opgesteld. Alle offertes worden administratief en technisch conform geacht. In het gunningsverslag worden de gunningscriteria met betrekking tot verzoekende partij en de gekozen inschrijver als volgt beoordeeld:

  “[…]

  Nr. Naam Motivering Score

  XII-7235-4/20

  Gunningscriterium nr. 1: Prijs

  Beoordeling op 45 punten Regel van drie; Score offerte= (prijs laagste offerte/prijs offerte)*gewicht van het criterium prijs 2 […]

  Hageland (€398.125,00/€398.125,00)*45=45 45

  3 Top Buro bvba (€398.125,00/487.647,50)*45=36,74 36,74 Gunningscriterium nr. 2: Kwaliteit Beoordeling op 45 punten Beoordeling van de technische kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, ergonomie, functionaliteit, pedagogische en didactische waarde, assortiment, accessoires. De leverancier met de beste score op kwaliteit krijgt het maximum van de punten, de volgende in verhouding. 3 […]

  Top Buro bvba 45

  2 Hageland 35,37 Motivering: zie bijlage Gunningscriterium nr. 3: Leveringsvoorwaarden en waarborgtermijn Beoordeling op 5 punten De leverancier met de beste score krijgt het maximum van de punten, de volgende in verhouding. 3 […]

  Top Buro bvba 4

  2 Hageland 2,5 Motivering: zie bijlage Gunningscriterium nr. 4: korting op catalogus Beoordeling op 5 punten De leverancier met de beste score krijgt het maximum van de punten, de volgende in verhouding. 2 […]

  Hageland 1,88

  3 Top Buro bvba 1,88 Motivering: zie bijlage

  Finale rangschikking regelmatige offertes (gerangschikt volgens totale score en prijs excl. btw)

  Nr. Naam Score Prijs excl. btw 3 Top Buro bvba 87,50 €487.647,50 2 Hageland 84,75 €398.125,00 […]”.

  In tegenstelling tot het vorige gunningsverslag, wordt nu met betrekking tot het gunningscriterium ‘kwaliteit’ niet enkel een puntentabel opgenomen maar wordt tevens aan het gunningsverslag een bijlage toegevoegd met een motivering van de beoordeling in woorden.

  XII-7235-5/20

  “[…]

  TOP BURO 44.88 p

  […]

  HAGELAND 35.37 p

  […]”.

  In het gunningsverslag wordt volgende besluit opgenomen:

  “Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het administratief en technisch nazicht van de offertes en de vergelijking van de offertes gemaakt in de voorgaande punten, stelt de ontwerper voor om de opdracht te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte, zijnde de firma Top Buro bvba, […], tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver”.

  3.8. Op 25 januari 2013 neemt de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen de te dezen bestreden beslissing waarbij de opdracht opnieuw aan bvba Top Buro wordt gegund.

  3.9. Bij aangetekend schrijven van 28 januari 2013 wordt verzoekende partij er van in kennis gesteld dat de opdracht wordt gegund aan de bvba Top Buro.

  IV. Ontvankelijkheid van de vordering

 3. Verwerende partij werpt in haar nota drie excepties op.

  XII-7235-6/20

  Zeer degelijke meubels. Opbergkasten met verstelbare schabben. De opbergkast met bakjes functioneert zonder glijders en hierdoor praktischer. De deuren van de kasten draaien 270°. De poten van stoelen en poten zijn stevig verankerd. Zeer veel aanbouw- en uitbreidingsmogelijkheden. Divers assortiment, items worden aangeboden in verschillende kleuren. Maatwerk is mogelijk.

  Technische kwaliteit van het materiaal is goed. Stevige verankering van de tafelpoten en afgeronde hoeken aan de tafels. Ruime aanbouwmogelijkheden en veel kleurvariëteit. Negatieve punten zijn dat de stoelen enkel gelijmd waren, de magneetwand niet langs beide kanten bruikbaar is, de deur van de kast niet 270° kan draaien, de stapelbare bank blijkbaar een prototype was dat nog verder moest worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT