Décision judiciaire de Raad van State, 8 mars 2013

Date de Résolution 8 mars 2013
JuridictionSchorsing UDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE Xe KAMER

A R R E S T

nr. 222.788 van 8 maart 2013 in de zaak A. 208.118/X-15.370.

In zake : Marie-France COLLART bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Dominique Vermer kantoor houdend te 1160 BRUSSEL Tedescolaan 7 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, vertegenwoordigd door de Brusselse Hoofdstedelijke regering bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Philippe Coenraets kantoor houdend te 1000 BRUSSEL Ter Kamerenlaan 27 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij :

De v.z.w. Sint-Goedele Brussel bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Frank Judo en Thomas Eyskens kantoor houdend te 1000 BRUSSEL Keizerslaan 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 1 maart 2012, strekt tot het bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid met betrekking tot het besluit van 15 november 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, waarbij aan de v.z.w. Sint-Goedele Brussel de voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het bouwen van een kinderdagverblijf en een school als uitbreiding van een bestaande school aan de Generaal Fivéstraat 38 te 1040 Etterbeek.

X-15.370-1/11

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota en een administratief dossier ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 8 maart 2013.

Wnd. kamervoorzitter Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Kristel Boels, die loco advocaat Dominique Vermer verschijnt voor de verzoekende partij, advocaat Chrisophe Lépinois, die loco advocaat Philippe Coenraets verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Thomas Eyskens, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

Auditeur An Van den broeck heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Tussenkomst

3. Met een op ter terechtzitting neergelegd verzoekschrift vraagt de v.z.w. Sint-Goedele Brussel om in het geding te mogen tussenkomen.

Er is grond om dat verzoek in te willigen, wat betreft het administratief kort geding.

X-15.370-2/11

IV. Feiten

4. De verzoekster is eigenares en bewoonster van een woning die is gelegen aan de Generaal Fivéstraat 33 te Etterbeek. Zij is te Etterbeek ook eigenares van de woning die is gelegen aan de Generaal Fivéstraat 31. Haar eigendommen situeren zich schuin tegenover de bestaande gebouwen van de Lutgardisschool aan de Generaal Fivéstraat 38.

  1. Op 13 december 2011 verleent de gemeente Etterbeek, onder voorbehoud, een stedenbouwkundig attest, strekkende tot het verbouwen van een bestaande school en tot het bouwen van een nieuwbouw voor een kinderdagverblijf en een school in de Generaal Fivéstraat 38. Het project betreft enerzijds een uitbreiding van de bestaande school in de Generaal Fivéstraat 38 (4 klaslokalen op de 2de verdieping) en anderzijds een verplaatsing van het kinderdagverblijf van de Generaal Fivéstraat 84 naar de Generaal Fivéstraat 38 (kelderverdieping/gelijkvloers en 1ste verdieping).

  2. Op 12 maart 2012 (datum van het ontvangstbewijs) dient de tussenkomende partij bij de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aanvraag in tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een nieuwbouw met een kinderdagverblijf (op niveaus N‐1, NO en N1) en een school (op niveau 2) als uitbreiding van een bestaande school, aan de Generaal Fivéstraat 38 te Etterbeek.

    Het betrokken perceel is volgens de bestemmingsvoorschriften van het gewestelijk bestemmingsplan, goedgekeurd bij besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 3 mei 2001, gelegen in “een typisch woongebied”. Het is voor het overige gelegen binnen de grenzen van het bij koninklijk besluit van 26 september 1969 goedgekeurd bijzonder bestemmingsplan van de blokken 539 en 591.

  3. Van 24 maart 2012 tot 7 april 2012 wordt een openbaar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT