Décision judiciaire de Raad van State, 4 mars 2013

Date de Résolution 4 mars 2013
JuridictionSchorsing UDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 222.710 van 4 maart 2013 in de zaak A. 207.878/XII-7233

In zake: de BVBA VANDENBORRE-LAUWERS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Dirk Van Heuven en Jonas Riemslagh kantoor houdend te 8500 Kortrijk President Kennedypark 6/24 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de STAD LEUVEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bert Beelen kantoor houdend te 3000 Leuven Justus Lipsiusstraat 24 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 5 februari 2013, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van

  “1. de beslissing van de stad Leuven om de overheidsopdracht betreffende het ‘Materiaal- en restauratietechnisch vooronderzoek van het gastenkwartier’ met betrekking tot de Abdij Van Park te Heverlee [te] gunnen aan de inschrijver Johan Grootaers erfgoedexpertise comm.v., zoals eerst ter kennis gebracht van [de bvba Vandenborre-Lauwers] bij brief van 10 januari 2013 en, voor zover als nodig, het gunningsverslag van 14 december 2012, ter kennis gebracht van [de bvba Vandenborre-Lauwers] bij brief van 21 januari 2013 2. de (impliciete) beslissing van de stad Leuven om de overheidsopdracht betreffende het ‘Materiaal- en restauratietechnisch vooronderzoek van het gastenkwartier’ met betrekking tot de Abdij Van Park te Heverlee niet te gunnen aan [de bvba Vandenborre-Lauwers]”.

  XII-7233- 1/10

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 28 februari 2013, om 11.00 uur.

  Staatsraad Pierre Barra heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Jonas Riemslagh, die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Liesbeth Peeters, die loco advocaat Bert Beelen verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Auditeur Inge Vos heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De stad Leuven schrijft een opdracht van diensten uit voor het materiaal- en restauratietechnisch vooronderzoek van het gastenkwartier van de Abdij van het Park. Als gunningsprocedure wordt gekozen voor een algemene offerteaanvraag.

  Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de historische, architecturale en typologische waarde van het Gastenkwartier en de toegepaste materialen en technieken teneinde voldoende achtergrond te hebben voor het opstellen van het restauratiedossier.

  De opdracht wordt geraamd op 45.973,95 euro, btw inbegrepen.

  XII-7233- 2/10

  3.2. De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen op 5 november 2012.

  3.3. Drie inschrijvers dienen een offerte in, prijzen btw inbegrepen:

  - Comm.V. Johan Grootaers Erfgoedexpertise 30.026,15 euro, - bvba Vandenborre-Lauwers 59.925,25 euro, - bvba HBS&C 63.958,39 euro.

  3.4. Op 14 december 2012 wordt een verslag van nazicht van de offertes opgesteld.

  De drie inschrijvers worden geselecteerd. Vervolgens wordt betreffende de “rekenkundige controle” het volgende opgemerkt:

  “Het rekenkundig nazicht is in bijlage bijgevoegd.

  De gedetailleerde prijsopgaven van de drie kandidaten werden gecontroleerd op rekenkundige fouten, gewijzigde hoeveelheden en abnormale prijzen.

  Er werden geen opmerkingen gegeven op de hoeveelheden, er werden geen leemtes of vergissingen gevonden.”

  De prijzen, btw inbegrepen, na rekenkundig nazicht zijn:

  - Comm.V. Johan Grootaers...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT