Décision judiciaire de Raad van State, 28 février 2013

Date de Résolution28 février 2013
JuridictionAndere verzoekschrift
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 222.667 van 28 februari 2013 in de zaak A. 207.650/XII-7211

GEMEENTERAADSVERKIEZING VAN 14 OKTOBER 2012 TE KOEKELARE

In zake: Andy VERMAUT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Nic Reynaert kantoor houdend te 1560 Hoeilaart De Quirinilaan 2 bij wie woonplaats wordt gekozen

Belanghebbende partij:

Patrick LANSENS wonende te 8680 Koekelare Swal 10

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Met een verzoekschrift, ingediend op 15 januari 2013, stelt Andy Vermaut beroep in tegen de beslissing van 21 december 2012 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in de provincie West-Vlaanderen waarbij zijn bezwaar tegen de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012 te Koekelare wordt verworpen.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De belanghebbende partij heeft een memorie van antwoord ingediend.

  Auditeur Jurgen Neuts heeft een verslag opgesteld.

  XII-7211-1/8

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 19 februari 2013.

  Staatsraad Johan Lust heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Nic Reynaert, die verschijnt voor verzoeker en Patrick Lansens, belanghebbende partij, zijn gehoord.

  Auditeur Jurgen Neuts heeft een met dit arrest eensluidend ad-vies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 3. Bij de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012 te Koekelare is verzoeker eerste kandidaat op lijst nr. 8 OK/GroenKoekelare. Hij wordt niet verkozen.

  Hij dient op 12 november 2012 tegen de gemeenteraadsverkiezing een bezwaarschrift in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in de provincie West-Vlaanderen.

  Zijn bezwaar wordt bij beslissing van 21 december 2012 ver-

  worpen.

  IV. Ontvankelijkheid ratione temporis

  Standpunt van de partijen

  4. Verzoeker betoogt in zijn verzoekschrift dat het beroep tijdig is vermits hij de bestreden beslissing pas op 7 januari 2013 op het postkantoor heeft kunnen ophalen, nadat op 26 december 2012 een bericht bij hem werd achtergela-

  XII-7211-2/8

  ten. Toegevoegd wordt dat hij vanwege een zware operatie op 7 december 2012, speciale onderzoeken en de lichamelijk gevolgen ervan, “duidelijk in de onmogelijkheid [was] om de aangetekende zending vroeger af te halen”. Zijns inziens geldt 7 januari 2013 als datum van de officiële kennisneming. “Om iedere discussie te vermijden” verwijst hij naar het arrest van de Raad van State nr. 51.400 van 30 januari 1995.

 4. Belanghebbende partij werpt in de memorie van antwoord tegen dat het beroep te laat is. Volgens haar is er geen sprake van overmacht, had verzoeker de mogelijkheid om de aangetekende zending te laten ophalen bij volmacht, en speelt hij “overduidelijk een spelletje met de termijnen”.

 5. Ter terechtzitting beklaagt verzoeker er zich over dat de termijn om beroep aan te tekenen maar acht dagen bedraagt. In een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT