Décision judiciaire de Raad van State, 14 février 2013

Date de Résolution14 février 2013
JuridictionAndere verzoekschrift
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 222.519 van 14 februari 2013 in de zaak A. 207.500/XII-7193

GEMEENTERAADSVERKIEZING VAN 14 OKTOBER 2012 TE SINTGILLIS-WAAS

In zake: Dirk VAN PUYVELDE, voor de Partij ONS!DORP wonende te 9170 De Klinge Macharius Rheynstraat 59

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Met een verzoekschrift, ingediend op 28 december 2012, stelt Dirk Van Puyvelde, voor de partij Ons!Dorp, beroep in tegen de beslissing van 12 december 2012 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in de provincie Oost-Vlaanderen waarbij zijn bezwaar tegen de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012 te Sint-Gillis-Waas wordt verworpen.

  II. Verloop van de rechtspleging

  Auditeur Iris Verheven heeft een verslag opgesteld.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 5 februari 2013.

  Staatsraad Johan Lust heeft verslag uitgebracht.

  Auditeur Iris Verheven heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  XII-7193-1/4

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 2. Op 8 november 2012 richt verzoeker zich, voor de partij Ons!Dorp, tot de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in de provincie OostVlaanderen met een “verzoek tot hertelling van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing Sint-Gillis-Waas, subsidiair verzoek tot herstemming wegens ongelijke strijd stemmenwerving door een CD&V-schepen”.

  De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verklaart op 12 december 2012 het verzoek onontvankelijk omdat verzoeker geen belang heeft en omdat niet blijkt dat hij het verzoekschrift op persoonlijke titel of als kandidaat heeft ingediend.

  IV. Ontvankelijkheid

  4. Naar verzoeker betoogt, is het "zonder meer" zo dat hij het bezwaar bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen "ten persoonlijke titel en in zijn hoedanigheid van kandidaat" indiende. Hij vraagt de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen te vernietigen en zijn bezwaar ten gronde te doen behandelen.

 3. Mocht blijken dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen verzoekers bezwaar ten onrechte als niet-ontvankelijk heeft verworpen, dan zou de Raad van State, gelet op de devolutieve werking van het bij hem ingestelde hoger beroep, zelf de grond van de klacht moeten onderzoeken.

  XII-7...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT