Décision judiciaire de Raad van State, 7 février 2013

Date de Résolution 7 février 2013
JuridictionAndere verzoekschrift
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 222.410 van 7 februari 2013 in de zaak A. 207.265/XII-7168

GEMEENTERAADSVERKIEZING VAN 14 OKTOBER 2012 TE BREE

In zake: Jozef PEETERS wonende te 3960 Bree Witte Torenwal 9

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het verzoekschrift, ingesteld op 7 december 2012, is gericht tegen het besluit van 3 december 2012 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in de provincie Limburg, waarbij het verzoekschrift van Jozef Peeters met bezwaren inzake de gemeenteraadsverkiezing te Bree onontvankelijk wordt verklaard en waarbij Jozef Peeters “conform artikel 211 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet gestraft [wordt] met een geldboete van 50 euro”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Eerste auditeur-afdelingshoofd Rudi Van Der Gucht heeft een verslag opgesteld.

  De verzoekende partij is opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 5 februari 2013.

  Staatsraad Geert Van Haegendoren heeft verslag uitgebracht.

  XII-7168-1/7

  Verzoeker is gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Rudi Van Der Gucht heeft een met dit arrest gedeeltelijk eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Op 19 oktober 2012 dient verzoeker bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in de provincie Limburg een eerste bezwaar in tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 te Bree, waarbij hij de nietigverklaring vordert van deze gemeenteraadsverkiezing.

  Verzoeker was bij die verkiezingen geen kandidaat.

  Bij beslissing van 19 november 2012 wordt het verzoekschrift onontvankelijk verklaard omdat verzoeker niet over de vereiste hoedanigheid beschikt om een bezwaar in te dienen tegen de gemeenteraadsverkiezingen.

  3.2. Op 9 november 2012 dient verzoeker bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in de provincie Limburg een tweede bezwaar in tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 te Bree, waarbij hij de nietigverklaring vordert van deze gemeenteraadsverkiezing.

  3.3. In de beslissing waarvan beroep, overweegt de eerste rechter andermaal dat verzoeker niet over de vereiste hoedanigheid beschikt om een bezwaar in te dienen tegen de gemeenteraadsverkiezingen. Hij verklaart het beroep daarom onontvankelijk.

  XII-7168-2/7

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT