Décision judiciaire de Raad van State, 7 février 2013

Date de Résolution 7 février 2013
JuridictionAndere verzoekschrift
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 222.411 van 7 februari 2013 in de zaken (I) A. 207.409/XII-7186 en (II) A. 207.415/XII-7188

GEMEENTERAADSVERKIEZING VAN 14 OKTOBER 2012 TE HEERS

In zake: (I) Freddy DAWANS wonende te 3870 Heers Weerstandersstraat 23 (II) Gerald KINDERMANS wonende te 3870 Heers Steenweg 161

Belanghebbende partijen (I + II):

1. Laurent MATHEI 2. Kristof PIRARD beiden bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Edwin Bellis kantoor houdend te 3000 Leuven Sint-Maartenstraat 61/0002

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld door Freddy Dawans op 24 december 2012, is gericht tegen het besluit van 13 december 2012 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in de provincie Limburg, waarbij zijn verzoekschrift met bezwaren inzake de gemeenteraadsverkiezing te Heers deels ontvankelijk en deels gegrond wordt verklaard en Kristof Pirard wordt geschorst in de uitoefening van zijn mandaat als gekozen gemeenteraadslid in de gemeenteraad van Heers voor een periode van één maand.

XII-7186-1/14

Het beroep, ingesteld door Gerald Kindermans op 24 december 2012, is gericht tegen het besluit van 13 december 2012 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in de provincie Limburg, waarbij zijn verzoekschrift met bezwaren inzake de gemeenteraadsverkiezing te Heers deels ontvankelijk en deels gegrond wordt verklaard en Kristof Pirard wordt geschorst in de uitoefening van zijn mandaat als gekozen gemeenteraadslid in de gemeenteraad van Heers voor een periode van één maand.

II. Verloop van de rechtspleging

2. Laurent Mathei en Kristof Pirard, belanghebbende partijen, hebben elk een memorie van antwoord ingediend.

Auditeur Iris Verheven heeft een verslag opgesteld.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 5 februari 2013.

Staatsraad Geert Van Haegendoren heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Edwin Bellis, die verschijnt voor de belanghebbende partijen, is gehoord.

Auditeur Iris Verheven heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

XII-7186-2/14

III. Feiten

3.1. Op 14 oktober 2012 hebben in Heers gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op grond van hun verkiezingsresultaat is aan de deelnemende lijsten het volgende aantal zetels in de gemeenteraad toegewezen: - Open VLD: 3 zetels - N-VA: 3 zetels - sp.a - DUMONT: 8 zetels - CD&V: 5 zetels.

Verzoeker Dawans was lijsttrekker op de kartellijst sp.a – DUMONT en verzoeker Gerald Kindermans was lijsttrekker voor de lijst CD&V. Belanghebbende partij Laurent Mathei was kandidaat op de lijst sp.a – DUMONT en belanghebbende partij Kristof Pirard was lijsttrekker voor de lijst Open VLD.

Alle vier genoemden zijn door het gemeentelijk hoofdbureau verkozen gemeenteraadsleden verklaard.

3.2.1. Bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in de provincie Limburg worden door Freddy Dawans en Gerald Kindermans twee onderscheiden doch identiek geformuleerde bezwaren ingediend naar aanleiding van de verkiezingen te Heers. Zij vorderen, eensdeels, de ongeldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezing en, anderdeels, dat de kandidaten Laurent Mathei en Kristof Pirard van hun mandaat vervallen worden verklaard.

3.2.2. De eerste klacht is gericht tegen Laurent Mathei voor een zogenaamde lastercampagne. De tweede klacht is gericht tegen Kristof Pirard, wegens inbreuk op artikel 194, eerste lid, 4°, van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011 (LPKD), houdende verbod van het gebruikmaken van nietcommerciële reclameborden of affiches die groter zijn dan 4m² tijdens de sperperiode van drie maanden die de verkiezingen voorafgaan.

XII-7186-3/14

Bezwaarindieners zijn van oordeel dat deze onregelmatigheden de uitslag van de verkiezingen en de zetelverdeling hebben kunnen beïnvloeden. Minstens moeten L. Mathei en K. Pirard van hun mandaat vervallen worden verklaard.

3.2.3. In hun bezwaar formuleren bezwaarindieners volgende punten in verband met de zogenaamde lastercampagne: • er is tijdens de verkiezingscampagne op een georganiseerde wijze lasterlijke informatie verspreid waarbij beweerd werd dat er sprake was van omkoping van kandidaten, met de bedoeling een voorakkoord over een coalitie mogelijk te maken tussen CD&V, sp.a en sommige Open VLD-ers; • volgens deze laster zouden verzoekers drie Open VLD-kandidaten, namelijk P. Vanswegenhoven, J. Royer en B. Schroyen, hebben omgekocht om samen een coalitie te vormen; • de laster zou zijn gestuurd door kartelpartner DUMONT van de lijst sp.a – DUMONT en een aantal Open VLD-ers; • P. Vanswegenhoven, voorzitter van Open VLD, tevens zevende kandidaat op de lijst, heeft op 27 en 28 oktober 2012 in het Belang van Limburg deze laster aangeklaagd en heeft een oproep gericht via zijn Facebook tot het zich melden van getuigen; • van minstens van één van de verkozenen, met name Laurent Mathei, DU-MONT-vertegenwoordiger en 17de kandidaat op de lijst sp.a – DUMONT, is vernomen dat deze uitdrukkelijk beweerd heeft dat er sprake was van omkoping van drie Open VLD-kandidaten.

Verzocht wordt de lastercampagne uitgaande van Laurent Mathei te mogen bewijzen met getuigen.

Zoals bezwaarindieners stellen heeft Open VLD twee zetels verloren, en binnen de kartellijst sp.a – DUMONT is het stemmenaantal van de enige sp.a -verkozene zeer sterk verminderd ten opzichte van vorige verkiezingen terwijl de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT