Décision judiciaire de Raad van State, 4 février 2013

Date de Résolution 4 février 2013
JuridictionDwangsom
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

IXe KAMER

A R R E S T

nr. 222.364 van 4 februari 2013 in de zaak A. 206.942/IX-7851

In zake : Frank BELS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Philippe Vande Casteele kantoor houdend te 2900 Schoten Klamperdreef 7 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Landsverdediging

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. De vordering, ingesteld door Frank Bels op 7 november 2012, strekt ertoe “aan [de] verwerende partij een dwangsom van 2.500 € […] per dag vertraging [op te leggen] zolang alle nieuwe overheidsbeslissingen en overheidshandelingen die het herstel van de wettigheid inhouden ingevolge het annulatie-arrest nr. 179.257 van 1 februari 2008, niet genomen zijn, meer bepaald de volgende nieuwe overheidsbeslissingen en overheidshandelingen: - een jury samenstellen, zoals vermeld in de nota 08-102665 van 18.02.2008 van

  JMLITIG en in het vooruitzicht gesteld in de MOD-nota van 24 september 2012; - het besluit tot samenstelling of aanduiding van een jury meedelen aan [de] verzoeker; - aan elk jurylid een exemplaar van het proefschrift overmaken en elk ondertekend ontvangstbericht ervan een vaste datum geven door het aan [de] verzoeker ter kennis te brengen; - een nieuwe beoordeling door de jury in het kader van de schriftelijke fase; - [de] verzoeker oproepen voor de mondelinge verdediging;

  IX-7851-1/5

  - een eindbeslissing nemen en het instrumentum ervan aan [de] verzoeker ter kennis brengen.

  De dwangsom is niet meer verschuldigd vanaf de dag waarop men aan [de] verzoeker de eindbeslissing van de nieuwe examencommissie, genomen in 1ste zittijd, ter kennis heeft gebracht”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  Eerste auditeur Geert De Bleeckere heeft een verslag opgesteld.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 7 januari 2013.

  Staatsraad Daniël Moons heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Philippe Vande Casteele, die verschijnt voor de verzoeker, en kolonel militair administrateur Rob Gerits, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Geert De Bleeckere heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT