Décision judiciaire de Raad van State, 1 février 2013

Date de Résolution 1 février 2013
JuridictionNietigverklaring
Nature Algemene vergadering

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

ALGEMENE VERGADERING

A R R E S T

nr. 222.357 van 1 februari 2013 in de zaak A. 197.694/G-123

In zake : de NV VANASSCHE FIREFIGHTING ENGINEERING voorheen de nv Etn Pol Vanassche & Cie bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Rik Honore en Nele Vercruysse kantoor houdend te 8500 Kortrijk President Kennedypark 4 A bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de GEMEENTE WEVELGEM bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Dirk Van Heuven en Sofie Logie kantoor houdend te 8500 Kortrijk President Kennedypark 6/24 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 14 september 2010 strekt tot de nietigverklaring van “de beslissing [van] 7.7.2010 van [het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wevelgem] waarbij de opdracht gegund werd aan NV Somati Vehicles (inclusief de impliciete beslissing om de opdracht niet [aan de nv Vanassche Firefighting Engineering] te gunnen) en [van] de beslissing dd. 12.2.2010 waarbij het bestek nr 2063/01410 met het oog op de aankoop van een autopomp ten behoeve van de brandweer werd goedgekeurd”.

G-123-1/10

II. Verloop van de rechtspleging

De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

Eerste auditeur Jos Stevens heeft een verslag opgesteld.

De verzoekende partij en de verwerende partij hebben een laatste memorie ingediend.

Met een beschikking van 14 maart 2012 is de zaak verwezen naar de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, die heeft plaatsgevonden op 4 december 2012.

Staatsraad Johan Lust heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Fien D’Haenens, die loco advocaten Rik Honore en Nele Vercruysse verschijnt voor de verzoekende partij en advocaat Sofie Logie, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Jos Stevens heeft een advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

G-123-2/10

III. Feiten

3. De gemeenteraad van Wevelgem keurt bij beslissing van 12 februari 2010 het bijzonder bestek nr. 2063/01410 goed voor de overheidsopdracht bij algemene offerteaanvraag met betrekking tot de aankoop van een autopomp ten behoeve van de brandweer. De gunningscriteria zijn: 1. technische kwaliteit, 2. veiligheid, 3. leveringstermijn, en 4. prijs. Deze gemeenteraadsbeslissing van 12 februari 2010 is het derde voorwerp van het beroep.

De opening van de offertes heeft plaats op 13 april 2010. Onder anderen de verzoekster diende een offerte in.

In het verslag van 23 juni 2010 van nazicht van de offertes wordt voorgesteld de opdracht te gunnen aan de nv Somati Vehicles, die in de eindrangschikking de eerste plaats bekleedt, met 94,395 punten, en daarmee de onderneming met de economisch meest voordelige regelmatige offerte is.

Het college van burgemeester en schepenen beslist op 7 juli 2010 zijn goedkeuring te hechten aan het verslag van nazicht van de offertes en de opdracht aan de nv Somati Vehicles te gunnen. Dit besluit is het eerste voorwerp van het beroep. De er uit afgeleide weigering om de opdracht aan de verzoekster te gunnen is het tweede voorwerp van het beroep.

IV. Ontvankelijkheid

  1. Niet-rechtsgeldige beslissing om in rechte op te treden

Standpunt van de verwerende partij

4. In een eerste van vier ontvankelijkheidsexcepties werpt verwerende partij op dat de raadslieden van de verzoekster niet rechtsgeldig zijn gemachtigd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT