Décision judiciaire de Raad van State, 18 janvier 2013

Date de Résolution18 janvier 2013
JuridictionNietigverklaring
Nature Algemene vergadering

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Algemene Vergadering

A R R E S T

nr. 222.142 van 18 januari 2013 in de zaak A. 195.635/g-125

In zake : Els VAN DEN EEDE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Dirk Lindemans en Aube Wirtgen kantoor houdend te Brussel Keizerslaan 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Justitie bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Emmanuel Jacubowitz kantoor houdend te Brussel Tedescolaan 7 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij :

Hugues HELLEBAUT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat David Renders kantoor houdend te Brussel Winston Churchilllaan 253/40 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. Het beroep, ingesteld op 22 februari 2010, strekt tot de nietigverklaring van het koninklijk besluit van 15 december 2009, waarbij Hugues Hellebaut wordt benoemd tot gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel én van de impliciete weigering om Els Van Den Eede te benoemen in het ambt van gerechtsdeurwaarder.

  g- 125-1/17

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Bij arrest nr. 210.666 van 25 januari 2011 is de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing verworpen.

  De verzoekster heeft een verzoekschrift tot voortzetting van de rechtspleging ingediend.

  De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekster heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  De tussenkomende partij heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is toegestaan bij beschikking van 15 april 2011. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

  Eerste auditeur Werner Weymeersch heeft een verslag opgesteld.

  De verwerende partij heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. De tussenkomende partij heeft een laatste memorie ingediend.

  Bij beschikking van 20 april 2012 is de zaak verwezen naar de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 4 december 2012.

  Staatsraad Eric Brewaeys heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Aube Wirtgen, die verschijnt voor de verzoekster, advocaat Anthony Poppe, die loco advocaat Emmanuel Jacubowitz verschijnt

  g- 125-2/17

  voor de verwerende partij, en advocaat Emmanuelle Gonthier, die loco advocaat David Renders verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Werner Weymeersch heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Met een bericht in het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2009 wordt aangekondigd dat een betrekking van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel vacant werd verklaard.

  De verzoekster dient hiervoor haar kandidatuur in bij aangetekende brief van 3 april 2009. De tussenkomende partij doet dit bij aangetekende brief van 2 april 2009. In totaal stellen er zich negenentwintig personen kandidaat voor deze betrekking.

  3.2. De procureur des Konings te Brussel verleent op 28 mei 2009 een “gunstig advies”, zowel voor de verzoekster als voor de tussenkomende partij.

  De procureur-generaal bij het hof van Beroep te Brussel verleent op 29 mei 2009 een “gunstig tot zeer gunstig” advies, zowel voor de verzoekster als voor de tussenkomende partij.

  3.3. De Raad van de arrondissementskamer van het gerechtelijk arrondissement Brussel (hierna: arrondissementskamer) geeft over elk van de kandidaten een advies, overeenkomstig een standaardformulier vastgesteld bij omzendbrief nr. 116 van de minister van Justitie van 7 april 2008 betreffende de adviesprocedure bij de benoeming van gerechtsdeurwaarders. Volgens dat

  g- 125-3/17

  formulier wordt een kandidaat gequoteerd op zijn bekwaamheid en zijn vaardigheid, en bedraagt het totaal te behalen punten 50. In zijn adviezen van 30 juni 2009 geeft de arrondissementskamer aan de verzoekster een eindquotering van 40,5/50 punten, en aan de tussenkomende partij een eindquotering van 42/50 punten.

  3.4. Overeenkomstig de genoemde omzendbrief nr. 116 worden de kandidaten vervolgens beoordeeld door de bevoegde dienst van de federale overheidsdienst Justitie. Die beoordeling slaat met name op de anciënniteit en de beroepservaring, enerzijds, en op andere activiteiten en elementen gerelateerd aan het ambt, anderzijds. Op het eerste criterium staan 40 punten, op het tweede criterium 10 punten.

  De verzoekster verkrijgt respectievelijk 24/40 en 2/10 punten. De tussenkomende partij verkrijgt respectievelijk 30/40 en 5/10 punten.

  In totaal behaalt de verzoekster aldus een score van 66,5/100 punten, terwijl de tussenkomende partij een totaal van 77/100 punten behaalt. De tussenkomende partij is van alle kandidaten de kandidaat die de beste score behaalt.

  3.5. Bij koninklijk besluit van 15 december 2009 wordt de tussenkomende partij benoemd tot gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel. Dit benoemingsbesluit is gegrond op onder meer de volgende overwegingen:

  “Overwegende dat de Raad van de arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders van Brussel op basis van het door de kandidaten ingevulde standaard CV en de door de bevoegde gerechtsdeurwaarders ingevulde formulieren ‘gemotiveerd advies’ aan alle kandidaten een globaal advies heeft gegeven met een quotering op vijftig punten;

  Overwegende dat de dames Crabbe Fernande en Maertens Anne en de heren Walravens Peter en Quentin Dubray reeds benoemd zijn op eerder gepubliceerde vacante plaatsen van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel;

  g- 125-4/17

  Overwegende dat vanuit een bezorgdheid om goed bestuur er moet tegemoet gekomen worden aan een maximale objectivering en aan een afdoende motivering van de besluitvorming; dat hiertoe niet alleen de adviesprocedure werd gestandaardiseerd maar eveneens aan de kandidaten werd gevraagd een standaard CV te gebruiken;

  Overwegende dat op die manier de door de kandidaten ter beschikking gestelde informatie kan worden vergeleken en de verdiensten kunnen worden afgewogen;

  Overwegende dat inzake anciënniteit de globale ervaring, de ervaring in het gerechtelijk arrondissement van het vacante kantoor, de ervaring in de stad of gemeente waarin het kantoor gelegen is, de ervaring in het kantoor zelf en het totaal aantal plaatsvervangingen in aanmerking komen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI
3 temas prácticos
 • Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 juin 2016
  • Belgique
  • 23 juin 2016
  ...». Selon la circulaire, elle « reste une simple ligne de conduite dans la réalisation des arrêtés de nomination ». Par l’arrêt n° 222.142 du 18 janvier 2013, l’assemblée générale du Conseil d’État a validé le principe qu’en matière de nomination d’huissiers de justice, le ministre se fixe u......
 • Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 juin 2016
  • Belgique
  • 9 juin 2016
  ...». Selon la circulaire, elle « reste une simple ligne de conduite dans la réalisation des arrêtés de nomination ». Par l’arrêt n° 222.142 du 18 janvier 2013, l’assemblée générale du Conseil d’État a validé le principe qu’en matière de nomination d’huissiers de justice, le ministre se fixe u......
 • Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 août 2016
  • Belgique
  • 9 août 2016
  ...». Selon la circulaire, elle « reste une simple ligne de conduite dans la réalisation des arrêtés de nomination ». Par l’arrêt n° 222.142 du 18 janvier 2013, l’assemblée générale du Conseil d’État a validé le principe qu’en matière de nomination d’huissiers de justice, le ministre se fixe u......
3 sentencias
 • Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 août 2016
  • Belgique
  • 9 août 2016
  ...». Selon la circulaire, elle « reste une simple ligne de conduite dans la réalisation des arrêtés de nomination ». Par l’arrêt n° 222.142 du 18 janvier 2013, l’assemblée générale du Conseil d’État a validé le principe qu’en matière de nomination d’huissiers de justice, le ministre se fixe u......
 • Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 juin 2016
  • Belgique
  • 23 juin 2016
  ...». Selon la circulaire, elle « reste une simple ligne de conduite dans la réalisation des arrêtés de nomination ». Par l’arrêt n° 222.142 du 18 janvier 2013, l’assemblée générale du Conseil d’État a validé le principe qu’en matière de nomination d’huissiers de justice, le ministre se fixe u......
 • Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 juin 2016
  • Belgique
  • 9 juin 2016
  ...». Selon la circulaire, elle « reste une simple ligne de conduite dans la réalisation des arrêtés de nomination ». Par l’arrêt n° 222.142 du 18 janvier 2013, l’assemblée générale du Conseil d’État a validé le principe qu’en matière de nomination d’huissiers de justice, le ministre se fixe u......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT