Décision judiciaire de Raad van State, 27 juin 2012

Date de Résolution27 juin 2012
JuridictionAndere verzoekschrift
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 220.004 van 27 juni 2012 in de zaken A. 98.746/X-9967 (I) A. 197.679/X-14.613 (II)

In zake : I. + II. 1. Marina APERS 2. Paul ONGHENA beiden bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Matthias Storme kantoor houdend te 1000 BRUSSEL Verenigingstraat 28 bij wie woonplaats wordt gekozen en bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Igor Rogiers kantoor houdend te 9270 KALKEN Kalkendorp 17A 3. Paul VAN BROECK bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Igor Rogiers kantoor houdend te 9270 KALKEN Kalkendorp 17A bij wie woonplaats wordt gekozen en bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Matthias Storme kantoor houdend te 1000 BRUSSEL Verenigingstraat 28

tegen :

 1. het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Hugo Sebreghts kantoor houdend te 2018 ANTWERPEN Mechelsesteenweg 27 bij wie woonplaats wordt gekozen

  X-9967 en 14.613-1/27

  II. het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Hugo Sebreghts en Sven Vernaillen kantoor houdend te 2018 ANTWERPEN Mechelsesteenweg 27 bij wie woonplaats wordt gekozen

  Tussenkomende partij :

 2. het GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten David D’Hooghe en Jan Bouckaert kantoor houdend te 1000 BRUSSEL Loksumstraat 25 bij wie woonplaats wordt gekozen

 3. het GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Jan Bouckaert kantoor houdend te 1000 BRUSSEL Loksumstraat 25 bij wie woonplaats wordt gekozen

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de beroepen

  1.1. Het beroep in de zaak sub I, ingesteld op 26 december 2000, strekt tot de nietigverklaring van “(h)et besluit van de Vlaamse regering d.d. 8 september 2000 houdende definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren op het grondgebied van de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene (in zoverre dit het grondgebied van de gemeente Beveren betreft)”.

  1.2. Het beroep in de zaak sub II, ingesteld op 13 september 2010, strekt tot de herziening van het tussenarrest nr. 191.264 van 11 maart 2009 in de zaak sub I.

  X-9967 en 14.613-2/27

  II. Verloop van de rechtspleging

  2. Bij arrest nr. 109.563 van 30 juli 2002 is in de zaak sub I de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van het bestreden besluit ingewilligd, in zoverre dit het grondgebied van de gemeente Beveren betreft.

  Bij arrest nr. 166.652 van 12 januari 2007 worden de debatten heropend in de zaak sub I.

  Bij arrest nr. 191.264 van 11 maart 2009 worden de debatten heropend en wordt het door de auditeur-generaal aangewezen lid van het auditoraat gelast met het aanvullend onderzoek in de zaak sub I.

  Bij arrest nr. 205.557 van 21 juni 2010 worden de debatten heropend in de zaak sub I.

  Bij arrest nr. 207.834 van 1 oktober 2010 wordt de vordering tot wraking afgewezen in de zaak sub I.

  De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partijen hebben een memorie van wederantwoord ingediend in de zaak sub II.

  De tussenkomende partij in de zaak sub II heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is toegestaan bij beschikking van 27 oktober 2010. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

  Eerste auditeur Ann Eylenbosch heeft een aanvullend verslag opgesteld in de zaak sub I.

  De verzoekende partijen hebben een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend in de zaak sub I. De verwerende

  X-9967 en 14.613-3/27

  partij en de tussenkomende partij hebben een laatste memorie ingediend in de zaak sub I.

  Eerste auditeur Ann Eylenbosch heeft een verslag opgesteld in de zaak sub II.

  De verzoekende partijen hebben een laatste memorie ingediend in de zaak sub II. De verwerende partij en de tussenkomende partij hebben een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend in de zaak sub II.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 23 maart 2012.

  Staatsraad Jan Clement heeft verslag uitgebracht in beide zaken.

  Advocaat Matthias Storme, die verschijnt voor de verzoekende partijen, advocaat Sven Vernaillen, die verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Jan Bouckaert, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Ann Eylenbosch heeft een met dit arrest andersluidend advies gegeven in beide zaken.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Voeging

  3. De beroepen zijn dermate verknocht dat het in het raam van een goede rechtsbedeling past de zaken samen te voegen.

  X-9967 en 14.613-4/27

  IV. Feiten

  4.1. Bij koninklijk besluit van 7 november 1978 wordt het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren definitief vastgesteld. Het dorp Doel wordt ingekleurd als woongebied, waarvan het centrum is aangeduid als woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. Ten zuiden van het dorp is een beperkte strook voorzien als woonuitbreidingsgebied. Iets verder ten noorden is tevens een beperkte strook voorzien als woongebied met landelijk karakter. Het voornoemde woongebeid wordt omringd door agrarisch gebied, met daarachter een agrarisch gebied met overdruk havenuitbreidingsgebied. Voor dit laatste gebied geldt volgend aanvullend voorschrift:

  “Het gebied dat als ‘Havenuitbreidingsgebied’ is aangeduid kan op initiatief van de Staat, de Provincie, de gemeente of de vereniging van gemeenten en met instemming van het Ministerieel Comité voor Vlaamse Aangelegenheden bestemd worden voor de vestiging van industriële bedrijven en voor de aanleg van portuaire installaties.

  De bestemming kan slechts worden verwezenlijkt nadat zij door ons is vastgesteld ofwel bij toepassing van de wetgeving betreffende de economische expansie ofwel in een door ons goedgekeurd bijzonder plan van aanleg.

  Zolang de verwezenlijking van die bestemming niet is beslist zoals in het tweede lid is gesteld, mogen in het betrokken gebied slechts werken en handelingen worden uitgevoerd die overeenstemmen met de door de grondkleur in het gewestplan aangegeven bestemming en die betrekking hebben op de exploitatie van bestaande landbouwbedrijven”.

  Ten zuiden van de woonkern van Doel vormt de zogenaamde “lijn De Bondt” de grens tussen, enerzijds, het voornoemde agrarische gebied en het voornoemde agrarisch gebied met overdruk havenuitbreidingsgebied en, anderzijds, het aan die gebieden ten zuiden palende industriegebied.

  De eerste verzoekster woont in Doel in een in het woongebied gelegen pand dat haar eigendom is. De tweede verzoeker is eigenaar en pachter van te Doel gelegen gronden die gelegen zijn in agrarisch gebied met overdruk havenuitbreidingsgebied. De derde verzoeker is eigenaar van een landbouwbedrijf en omliggende gronden gelegen te Doel in agrarisch gebied met overdruk havenuitbreidingsgebied.

  X-9967 en 14.613-5/27

  4.2. Het grootste deel van het voornoemde agrarisch gebied met overdruk havenuitbreidingsgebied en het voornoemde industriegebied zijn gelegen binnen de grenzen van de speciale beschermingszone “Schorren en polders van de Beneden-Schelde” die werd aangewezen bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van artikel 4 van de Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (Belgisch Staatsblad, 29 oktober 1988), gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 20 september 1996 (Belgisch Staatsblad, 12 oktober 1996), bij het besluit van de Vlaamse regering van 23 juni 1998 (Belgisch Staatsblad, 25 juli 1998) en bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 (Belgisch Staatsblad, 31 augustus 2000).

  Bij arrest nr. 166.650 van 12 januari 2007 verwerpt de Raad van State het tegen het voornoemde besluit van de Vlaamse regering van 23 juni 1998 door onder meer de eerste verzoekster ingestelde annulatieberoep. Bij arrest nr. 191.265 van 11 maart 2009 verwerpt de Raad van State het tegen hetzelfde besluit door de v.z.w. WERKGROEP NATUURRESERVATEN LINKEROEVER-WAASLAND en de v.z.w. BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN ingestelde annulatieberoep.

  4.3. In november 1996 wordt een milieueffectenrapport (hierna: MER) opgemaakt voor het project “Containerdok West” (hierna: het MER Containerdok West). Aan het voornoemde dok wordt later de naam Deurganckdok gegeven. In het MER Containerdok West wordt onder meer het volgende overwogen:

  “Inleiding

  Beknopte beschrijving van het project Het MER-plichtige project ‘Containerdok West’ bestaat uit de bouw van een nieuw containerdok langs de Schelde dat afgestemd is op de toekomstige vijfde generatie schepen en hoger.

  In een voorafgaande studie, opgemaakt door de Afdeling Zeeschelde en de Stad Antwerpen, werden verschillende varianten vanuit meerdere invalshoeken bestudeerd.

  Op basis van deze studie werd de variant A7, om meerdere redenen, als de meest voor de hand liggende oplossing onderkend. Het is deze variant die in het MER als het project aanzien wordt en die in extenso zal bestudeerd worden.

  X-9967 en 14.613-6/27

  Het project is weergegeven op figuur inl.1.

  Het getijdendok heeft een voorziene lengte van ca. 2.950 m, een breedte aan de mond van ca. 450 m en een breedte van 400 m aan het opwaartse uiteinde. De mogelijkheid bestaat dat aan dit opwaartse uiteinde naderhand een tweede toegangssluis tot de Waaslandhaven wordt gerealiseerd. Dit behoort echter niet tot voorliggend project. (...) Rondom dit dok worden haventerreinen ingericht. Bedoeling is containers te behandelen langsheen het dok.

  (...)

  De bouw van het dok zal in drie fasen geschieden: 1. fase I: de uitvoering aan de noordzijde van 300 m kaaimuur voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT