Décision judiciaire de Raad van State, 26 avril 2012

Date de Résolution26 avril 2012
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

IXe KAMER

A R R E S T

nr. 219.055 van 26 april 2012 in de zaak A. 190.840/IX-6176

In zake : Guy NIJS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Iris Exelmans kantoor houdend te 3290 Diest Koning Albertstraat 33 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken die woonplaats kiest bij de Federale Politie DGS/DSJ gevestigd te 1050 Brussel Fritz Toussaintstraat 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 15 december 2008, strekt tot de nietigverklaring van de beslissing van de directeur-generaal van de bestuurlijke politie van 13 oktober 2008 waarbij aan Guy Nijs de zware tuchtstraf van de schorsing bij tuchtmaatregel voor dertig dagen wordt opgelegd.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoeker heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Marc Lefever heeft een verslag opgesteld.

  IX-6176-1/60

  De verzoeker heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 27 februari 2012.

  Staatsraad Jeroen Van Nieuwenhove heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Thierry Van Noorbeeck, die loco advocaat Iris Exelmans verschijnt voor de verzoeker, en adviseur Els Van Rossem, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Marc Lefever heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De verzoeker maakt als inspecteur van politie (INP) op 18 oktober 2007 deel uit van het escorteteam dat de uitwijzing van een persoon naar Kinshasa begeleidt. Het team bestaat naast de verzoeker uit inspecteur van politie Pascariello en hoofdinspecteur van politie (HINP) Van Hulle. Tot het team behoort ook dokter De Roeck van het gesloten centrum van Merksplas.

  Deze personen verblijven te Kinshasa in hotel Memling.

  3.2. In de nacht van 18 op 19 oktober 2007 zou er zich in het hotel een incident voorgedaan hebben waarbij de verzoeker handtastelijk zou zijn

  IX-6176-2/60

  geweest tegen het hotelpersoneel en racistische uitlatingen jegens hen zou hebben gebruikt.

  Op 19 oktober 2007 wordt de plaatselijke vertegenwoordiger van SN Brussels Airlines door de directeur-generaal van het hotel op de hoogte gebracht van een incident dat zich zou hebben voorgedaan tussen de verzoeker en de nachtploeg aan de receptie van het hotel. Hij bezorgt een verslag dat om 03.40 uur in de nacht van 18 op 19 oktober 2007 daarover werd opgesteld door de night auditor van het hotel. In dit verslag wordt gesteld dat de verzoeker met vijf meisjes naar zijn kamer wilde gaan. Toen hem werd uitgelegd dat voor de uitnodiging van een tweede persoon op de kamer een toeslag moest worden betaald, zou hij verbaal agressief zijn geworden en zou hij op de balie zijn geklommen om het baliepersoneel aan te vallen. Door de interventie van het veiligheidspersoneel van het hotel werd verhinderd dat dit ook effectief gebeurde.

  Ook de chef van de veiligheidsdienst van het hotel, Kabongo, noteert een gelijkaardig incident in zijn dagverslag.

  Het personeelslid van SN Brussels Airlines verwittigt het hoofd van de veiligheid van SN Brussels Airlines op de luchthaven in Zaventem, die op zijn beurt hoofdcommissaris van politie (HCP) Franckx, sectiechef van de luchtvaartpolitie op de luchthaven van Zaventem, op de hoogte brengt. Deze neemt onmiddellijk contact op met HINP Van Hulle in Kinshasa, die stelt niet op de hoogte te zijn van een incident. HCP Franckx geeft dan opdracht aan commissaris van politie (CP) Carpentier om in zijn hoedanigheid van permanentieofficier de betrokkenen hierop aan te spreken bij hun terugkomst uit Kinshasa op zaterdag 20 oktober 2007.

  3.3. CP Carpentier vraagt de leden van het uitwijzingsteam een omstandig verslag op te maken over hun verblijf te Kinshasa. Zij verklaren allen dat zij tot ongeveer 01.00 uur in de bar van het hotel zijn gebleven met de crew van het vliegtuig, dat zij daarna met hun vieren iets zijn gaan drinken in een bar

  IX-6176-3/60

  in de buurt, dat zij samen rond 03.00 uur terug in het hotel zijn aangekomen, elkaar een goede nacht hebben toegewenst en naar hun kamers zijn gegaan.

  CP Carpentier vraagt aan de gezagvoerder en de cabinechef van het vliegtuig, alsook aan de begeleidende dokter, hem te informeren over een eventueel incident tijdens hun verblijf in Kinshasa. Ook zij verklaren van niets te weten, terwijl de dokter het relaas van de andere leden van het team bevestigt.

  CP Carpentier vraagt ook aan de leden van een ander escorteteam dat vertrekt naar Kinshasa, om ter plaatse contact op te nemen met de directeur-generaal van hotel Memling, teneinde over eventuele foto’s van bewakingscamera’s te kunnen beschikken. Op 22 oktober 2007 bezorgt deze laatste een aantal foto’s van een bewakingscamera.

  CP Carpentier stelt in zijn verslag van 23 oktober 2007 dat hij de verzoeker herkende op de foto’s en dat de opname-uren van die foto’s niet overeenstemmen met degene in de verklaring van de verzoeker. Hij trekt daaruit de volgende conclusies:

  “- Niettegenstaande INP Nijs verklaart omstreeks 0300 uur zijn kamer vervoegd te hebben, bewijst een foto dat hij om 0326 uur het hotel in vrouwelijk gezelschap binnenkwam.

  - Om 0334 uur bevond INP Nijs zich nog steeds aan de toonbank van de receptie.

  - INP Nijs heeft een valse verklaring afgelegd. - INP Nijs heeft zijn funktionele overste belogen. - Gezien volgens de Heer Bouissou niet kan getwijfeld worden aan de eerlijkheid van de receptionist, heeft INP Nijs zich schuldig gemaakt aan racistische en xenofobe uitlatingen.

  - Door dergelijke houding aan te nemen zet INP Nijs het Belgische uitwijzingsbeleid naar Congo op de helling.

  - Het verder functioneren van INP Nijs op LPA/BruNat kan bijgevolg in vraag gesteld worden”.

  3.4. Op 26 oktober 2007 wordt de verzoeker voor de duur van het tuchtonderzoek gedetacheerd naar de dienst Politiezorg van de Luchtvaartpolitie.

  IX-6176-4/60

  3.5. Op 13 november 2007 wijst de waarnemend directeur van de directie van de politie van de verbindingswegen als gewone tuchtoverheid CP Desegher aan als voorafgaand onderzoeker om een voorafgaand onderzoek te voeren over de feiten die hij als volgt omschrijft:

  “INP Nijs Guy zou zich aan de hotelbalie te buiten zijn gegaan aan onbetamelijk gedrag tegenover het personeel van het hotel en wou met vijf vrouwen naar zijn kamer gaan.

  Het verslag van het hotel vermeldt inderdaad een incident. INP Nijs is ook te zien op de beelden van de bewakingscamera’s tussen 03.26 uur en 03.34 uur. INP Nijs ontkent alles maar aan de hand van camerabeelden en getuigenverklaringen kan men toch besluiten dat hij gelogen heeft.

  Uit dit alles komt naar voor dat:

  INP Nijs een valse verklaring heeft afgelegd.

  INP Nijs niet eerlijk is geweest tegen zijn directe meerdere, HINP Vanhulle.

  Betrokkene het zo al gevoelige uitwijzingsbeleid naar Congo met zijn gedrag zeker geen goed heeft gedaan.

  Zijn houding volstrekt niet in overeenstemming te brengen is met de manier waarop een lid van de federale politie die met dergelijk gevoelige opdracht belast is, zich moet gedragen”.

  De voorafgaande onderzoeker wordt ermee belast de betrokkenen opnieuw te ondervragen teneinde hem onder meer duidelijkheid te verschaffen over de tegenspraak die bestaat tussen de verklaring van de night auditor dat de verzoeker wel degelijk in het gezelschap was van de andere collega’s en de verklaringen van de verzoeker en zijn collega’s dat ze om 03.00 uur naar hun kamer zijn gegaan. Tevens wordt gevraagd of er getuigen zijn die kunnen verklaren dat de verzoeker zich wel degelijk te buiten is gegaan aan racistische uitlatingen.

  CP Desegher verhoort onder meer INP Groffils en INP Declerck die de dag na de feiten een escorteopdracht hadden naar Kinshasa en die op vraag van CP Carpentier contact hadden opgenomen met de hotelmanager. Hij laat hun de foto’s zien die werden doorgemaild door het hotel. Beiden herkennen zij de verzoeker op één van de foto’s. INP Groffils herkent ook INP Pascariello.

  IX-6176-5/60

  CP Desegher ondervraagt de adjunct-teamchef verwijderingen, CP Weckhuyzen, die verklaart dat HINP Van Hulle hem op 22 oktober 2007 had gezegd dat hij hem wilde spreken over een incident dat had plaatsgevonden en dat hij hem verklaarde dat er inderdaad een incident was geweest met de verzoeker, dat hij ter plaatse was op het moment van het incident en gepoogd had de verzoeker te kalmeren, dat hij niet in detail uitlegde wat er juist was gebeurd maar alleen verklaarde dat hij persoonlijk zijn excuses was gaan aanbieden bij de hotelmanager op de dag van hun vertrek.

  CP Desegher ondervraagt de leden van het betrokken escorteteam. Hij toont de foto’s aan INP Pascariello, die verklaart dat hij op de foto’s een blanke persoon ziet die mogelijk een gelijkenis vertoont met de verzoeker maar dat hij niet kan bevestigen dat het werkelijk om de verzoeker gaat. INP Pascariello blijft er bij dat hij niet aanwezig was bij enig incident en dat hij zijn collega er niet toe in staat acht daden van xenofobie of racisme te stellen, aangezien hij getrouwd is geweest met een Afrikaanse vrouw en samen met haar een kind heeft. Ook HINP Van Hulle verklaart dat het feit dat de verzoeker een zoontje heeft met een Afrikaanse vrouw dat zijn oogappel is, aantoont dat hij geen racist is. Hij betwijfelt ook dat de verzoeker, die al veel uitwijzingen naar Congo heeft begeleid en vertrouwd is met de procedure van de bijkomende kost voor het meenemen van een extra persoon op de kamer, daarover een incident zou hebben met de deskbediende. Hij herkent de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT