Décision judiciaire de Raad van State, 13 mars 2012

Date de Résolution13 mars 2012
JuridictionNietigverklaring
Nature Algemene vergadering

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

ALGEMENE VERGADERING

A R R E S T

nr. 218.453 van 13 maart 2012 in de zaak A. 196.139/g-120

In zake : Beatrijs CLIJSTERS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Dirk Lindemans kantoor houdend te 1000 Brussel Keizerslaan 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Justitie bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Dirk Van Heuven en Jonas Riemslagh kantoor houdend te 8500 Kortrijk President Kennedypark 6/24 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij :

Dirk SCHEERS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Jan Ghysels kantoor houdend te 1170 Brussel Terhulpsesteenweg 187 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 8 april 2010, strekt tot de nietigverklaring van het koninklijk besluit van 30 december 2009 waarbij Dirk Scheers wordt benoemd tot vrederechter van het achtste kanton Antwerpen.

g-120-1/10

II. Verloop van de rechtspleging

2. Bij arrest nr. 215.964 van 24 oktober 2011 verwerpt de Raad van State het eerste, tweede en vierde middel, worden de debatten heropend met het oog op het verder onderzoek van het derde middel en wordt de zaak aan de voorzitter van de Raad van State voorgelegd.

Bij beschikking van 27 december 2011 wordt de zaak verwezen naar de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 14 februari 2012 om 14 uur.

Kamervoorzitter André Vandendriessche heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Dirk Lindemans, die verschijnt voor de verzoekster, advocaat Dirk Van Heuven, die verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Jan Ghysels, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur-afdelingshoofd Walter Van Noten heeft een advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3. De feitelijke gegevens van de zaak zijn omstandig uiteengezet in het arrest nr. 215.964 van 24 oktober 2011. Voor het beslechten van dit geschil zijn volgende gegevens relevant:

g-120-2/10

3.1. De verzoekster en de tussenkomende partij kandideerden voor de vacante plaats van vrederechter van het achtste kanton Antwerpen. 3.2. Na het inwinnen van de voorgeschreven adviezen behandelt de Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie (hierna: de benoemingscommissie) op 29 oktober 2009 het dossier, zoals voorgeschreven door artikel 259ter, § 4, van het Gerechtelijk Wetboek: de kandidaten worden gehoord en er wordt op beredeneerde wijze besloten om de tussenkomende partij voor te dragen. Van de voordracht wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat naast de motivering van de voordracht uiteenzet hoe de commissie was samengesteld, welke kandidatenlijst voorlag, welke kandidaten gehoord zijn en dat de voordrachtbeslissing goedgekeurd werd met de vereiste twee derden meerderheid. De wijze van stemmen wordt niet vermeld. Er is ook geen ander proces-verbaal van het globaal verloop van de vergadering opgemaakt. 3.3. Met het bestreden koninklijk besluit van 30 december 2009 wordt de tussenkomende partij benoemd tot vrederechter van het achtste kanton Antwerpen. Het besluit neemt de motivering van de voordracht, aangehaald door de benoemingscommissie, over.

IV. Aflijning van het geschil

4. In het arrest nr. 215.964 van 24 oktober 2011 is het eerste, tweede en vierde middel ongegrond bevonden. Het onderzoek...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT