Vonnis van Raad van State, 23 januari 2012

Datum uitspraak:23 januari 2012
Jurisdictie:Andere
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Volgens art. 17, § 2, derde lid van de RvS-wet kunnen schorsingsarresten worden ingetrokken of gewijzigd "op verzoek van de partijen". Wanneer de oorspronkelijke tussenkomende partij na de betekening van het gewraakte schorsingsarrest een vordering tot intrekking ervan instelt op grond van het middel dat haar verzoek tot tussenkomst ten onrechte niet ontvankelijk werd verklaard, dan dient zij... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 217.404 van 23 januari 2012 in de zaak A. 200.604/X-14.737.

In zake : de c.v.b.a. COLIM (de oorspronkelijk verzoekende partij tot tussenkomst) bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Pieter-Jan Defoort en Sofie De Maesschalck kantoor houdend te 9000 GENT Kasteellaan 141 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering (de oorspronkelijk verwerende partij) bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Yves François kantoor houdend te 8790 WAREGEM Eertbruggestraat 10 bij wie woonplaats wordt gekozen

De oorspronkelijk verzoekende partijen : 1. Koen DEJAEGHERE 2. Jacques WYLIN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Marleen Ryelandt kantoor houdend te 8000 BRUGGE Filips de Goedelaan 11 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 12 oktober 2011, strekt tot de intrekking van de schorsing van de tenuitvoerlegging, bij arrest nr. 215.384 van 28 september 2011, van het besluit van 28 maart 2011 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport houdende intrekking van het ministerieel besluit van 17 juni 2010, inwilliging van het beroep van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, vernietiging van de

X-14.737-1/6

beslissing van 5 maart 2009 van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende voorwaardelijke afgifte van een vergunning aan de n.v. Okay, afgifte aan de n.v. Okay van de voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een polyvalent handelsgebouw met bijbehorende parking en groenaanleg op een perceel gelegen te Ledegem, Gullegemsestraat, kadastraal bekend sectie A, nrs. 815/2 en 815/b en verwerping van het beroep van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ledegem.

II. Verloop van de rechtspleging

2. Bij arrest nr. 215.384 van 28 september 2011 is de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing ingewilligd.

De oorspronkelijke verzoekende partijen hebben een nota ingediend.

Auditeur An Van den broeck heeft een verslag opgesteld.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 23 december 2011.

Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Liesbet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT