Décision judiciaire de Raad van State, 23 janvier 2012

Date de Résolution23 janvier 2012
JuridictionAndere
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 217.404 van 23 januari 2012 in de zaak A. 200.604/X-14.737.

In zake : de c.v.b.a. COLIM (de oorspronkelijk verzoekende partij tot tussenkomst) bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Pieter-Jan Defoort en Sofie De Maesschalck kantoor houdend te 9000 GENT Kasteellaan 141 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering (de oorspronkelijk verwerende partij) bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Yves François kantoor houdend te 8790 WAREGEM Eertbruggestraat 10 bij wie woonplaats wordt gekozen

De oorspronkelijk verzoekende partijen : 1. Koen DEJAEGHERE 2. Jacques WYLIN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Marleen Ryelandt kantoor houdend te 8000 BRUGGE Filips de Goedelaan 11 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 12 oktober 2011, strekt tot de intrekking van de schorsing van de tenuitvoerlegging, bij arrest nr. 215.384 van 28 september 2011, van het besluit van 28 maart 2011 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport houdende intrekking van het ministerieel besluit van 17 juni 2010, inwilliging van het beroep van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, vernietiging van de

X-14.737-1/6

beslissing van 5 maart 2009 van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende voorwaardelijke afgifte van een vergunning aan de n.v. Okay, afgifte aan de n.v. Okay van de voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een polyvalent handelsgebouw met bijbehorende parking en groenaanleg op een perceel gelegen te Ledegem, Gullegemsestraat, kadastraal bekend sectie A, nrs. 815/2 en 815/b en verwerping van het beroep van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ledegem.

II. Verloop van de rechtspleging

2. Bij arrest nr. 215.384 van 28 september 2011 is de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing ingewilligd.

De oorspronkelijke verzoekende partijen hebben een nota ingediend.

Auditeur An Van den broeck heeft een verslag opgesteld.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 23 december 2011.

Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Liesbet Linthout, die loco advocaten Pieter-Jan Defoort...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT