Décision judiciaire de Raad van State, 20 décembre 2011

Date de Résolution20 décembre 2011
JuridictionNietigverklaring
Nature Algemene vergadering

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

A R R E S T

nr. 216.966 van 20 december 2011

A. 187.531/g-118

In zake: DETHIER Patricia, die woonplaats heeft gekozen bij Mr. Alain BAYARD, advocaat, rue Fabry 13 4000 Luik

tegen:

de politiezone SERAING-NEUPRÉ,

die woonplaats heeft gekozen bij

Mr. Jean-Louis GILISSEN, advocaat, rue Colard Trouillet 47 4100 Seraing.

Tussenkomende partij:

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken, die woonplaats heeft gekozen bij Mr. Bernard RENSON, advocaat, Jachtlaan 132 1040 Brussel.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DE RAAD VAN STATE, ALGEMENE VERGADERING VAN DE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK,

Gezien het op 18 maart 2008 ingediende verzoekschrift waarbij Patricia DETHIER de nietigverklaring vordert van de beslissing die te haren opzichte is genomen door het politiecollege van de politiezone Seraing-Neupré op 16 januari 2008 om haar een tuchtstraf op te leggen bestaande uit de inhouding van tien procent van de wedde voor de duur van een maand;

Gezien het op 16 november 2010 ingediende verzoekschrift waarbij de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken, vraagt om als tussenkomende partij te mogen optreden;

AV - g-118n-1/6

Gelet op de beschikking van 22 november 2010 waarbij die tussenkomst wordt toegestaan;

Gezien de regelmatig uitgewisselde memories van antwoord en van wederantwoord;

Gezien de memorie van tussenkomst;

Gezien het verslag van de heer HERBIGNAT, eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State, opgemaakt op basis van artikel 12 van de algemene procedureregeling;

Gelet op de kennisgeving van het verslag aan de partijen, gezien de laatste memorie van de verwerende partij en het verzoek tot voortzetting van de procedure en gezien de laatste memorie van de tussenkomende partij;

Gezien de brief van 13 mei 2011 waarbij de auditeur-generaal vraagt dat de zaak naar de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak wordt verwezen;

Gelet op de beschikking van 5 oktober 2011, waarvan aan de partijen kennis is gegeven en waarbij wordt bepaald dat de zaak voorkomt op de terechtzitting van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van 27 oktober 2011 om 14 uur;

Gehoord het verslag van de heer CAMBIER, staatsraad;

Gehoord de opmerkingen van Mr. L. MINGUET, advocaat, die voor de verzoekende partij verschijnt, van Mr. T. KELECOM, loco Mr. J.-L. GILISSEN, advocaat, die voor de verwerende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT