Décision judiciaire de Raad van State, 12 janvier 2010

Date de Résolution12 janvier 2010
JuridictionNietigverklaring
Nature Algemene vergadering

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

ARREST

nr. 199.455 van 12 januari 2010

A. 188.393/g-114 A. 191.928/g-115

In zake: de BVBA KUNSTRAUM BRUXELLES, die woonplaats heeft gekozen bij Mr. Th. FRANKIN, advocaat, Brugmannlaan 451 1180 Brussel,

tegen:

de stad Charleroi,

die woonplaats heeft gekozen bij

Mr. L. BERNARD, advocaat,

boulevard Audent 15

6000 Charleroi.

DE RAAD VAN STATE, ALGEMENE VERGADERING VAN DE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK,

Gezien het op 16 mei 2008 ingediende verzoekschrift, waarbij de BVBA KUNSTRAUM BRUXELLES de nietigverklaring vordert van het besluit van de gemeenteraad van de stad Charleroi d.d. 25 februari 2008 tot indeling in categorieën van de bioscoopzalen voor het aanslagjaar 2008 (zaak ingeschreven onder rolnummer A.188.393/g-114);

Gezien het op 24 maart 2009 ingediende verzoekschrift, waarbij de BVBA KUNSTRAUM BRUXELLES de nietigverklaring vordert van het besluit van de gemeenteraad van de stad Charleroi d.d. 27 (lees: 26) januari 2009 tot indeling in categorieën van de bioscoopzalen voor het aanslagjaar 2009 (zaak ingeschreven onder rolnummer A.191.928/g-115);

AV - 114-115 - 1/9

Gelet op arrest nr. 194.904 van 30 juni 2009 van de wnd. voorzitter van de XVe kamer, waarbij de twee zaken wegens hun verknochtheid worden samengevoegd, de tweede verwerende partij, het provinciaal college van Henegouwen, buiten de zaak wordt gesteld, de uitspraak wordt uitgesteld en de zaak aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State wordt voorgelegd opdat ze eventueel in de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak wordt behandeld; dat het voornoemde arrest in dit verband het volgende stelt:

" Overwegende dat een soortgelijke zaak als deze thans aanhangig is bij de XIIe -Nederlandstalige - kamer van de Raad van State, betreffende een beroep dat door een handelsvennootschap is ingesteld tegen een belastingverordening van de gemeente Anderlecht (zaak ingeschreven onder rolnummer A. 120.347/XII-3542); dat het middel dat ontleend wordt aan schending van artikel 464 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 een vraag doet rijzen omtrent de interpretatie van dat artikel, inzonderheid in het licht van artikel 36 van de wet van 24 december 1948 betreffende de gemeentelijke en provinciale financiën; dat er kans bestaat dat deze vraag in de toekomst nog rijst zodat het, teneinde meteen de eenheid van de rechtspraak te garanderen, dienstig lijkt om de zaak aan de eerste voorzitter voor te leggen opdat hij beoordeelt of het opportuun is om ze naar de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak te verwijzen overeenkomstig artikel 92, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973";

Gelet op de beschikking van 16 oktober 2009 waarbij de zaak naar de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak wordt verwezen;

Gelet op de beschikking van 23 oktober 2009, waarvan aan de partijen kennis is gegeven en waarbij wordt bepaald dat de zaak voorkomt op de openbare terechtzitting van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van 24 november 2009 om 14 uur;

Gehoord het verslag van de Heer QUERTAINMONT, staatsraad;

Gehoord de opmerkingen van Mr. Th. FRANKIN, advocaat, die voor de verzoekende partij verschijnt, en van Mr. M. BAZIER, loco Mr. L. BERNARD, advocaat, die voor de verwerende partij verschijnt;

Gehoord het advies van Mevr. VAN LAER, auditeur bij de Raad van State;

Gelet op titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

AV - 114-115 - 2/9

Overwegende dat de volgende feiten dienstig zijn voor het onderzoek van het beroep:

  1. Op 26 maart 2007 heeft de gemeenteraad van de stad Charleroi een verordening aangenomen waarbij voor de jaren 2007 tot 2009 op de bioscoopzalen een belasting wordt geheven.

    De belasting is...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT