Décision judiciaire de Raad van State, 8 décembre 2009

Date de Résolution 8 décembre 2009
JuridictionNietigverklaring
Nature Algemene vergadering

Nederlandse tekst (titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973) RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK.

ARREST

nr. 198.671 van 8 december 2009

A.187.563/g-111

In zake: de naamloze vennootschap

EUROPEAN AIR TRANSPORT,

die woonplaats heeft gekozen bij

Mr. Dirk LINDEMANS en Mr. Philippe MALHERBE, advocaten, Keizerslaan 3 1000 Brussel,

tegen:

1. het Milieucollege van het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2. het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

die woonplaats hebben gekozen bij

Mr. François TULKENS, advocaat,

Terhulpsesteenweg 177/6

1170 Brussel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------DE RAAD VAN STATE, ALGEMENE VERGADERING VAN DE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK,

Gezien het op 20 maart 2008 ingediende verzoekschrift, waarbij de naamloze vennootschap EUROPEAN AIR TRANSPORT de nietigverklaring vordert van "het besluit van 24 januari 2008 van het Milieucollege van het Brussels Hoofdstedelijk gewest om het besluit te bevestigen dat de leidend ambtenaar van het BIM heeft genomen op 19 oktober 2007 en waarbij hij EAT een administratieve geldboete van 56.113 euro oplegt wegens 48 overtredingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering d.d. 27 mei 1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer, die EAT in oktober 2006 zou hebben begaan";

Gezien het arrest nr. 192.103 van 31 maart 2009 waarbij de uitspraak over het beroep tot nietigverklaring wordt uitgesteld;

AV - 111n - 1/7

Gelet op de beschikking van 23 oktober 2009, waarvan aan de partijen kennis is gegeven en waarbij wordt bepaald dat de zaak voorkomt op de openbare terechtzitting van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van 24 november 2009 om 14 uur;

Gehoord het verslag van de heer LEROY, kamervoorzitter;

Gehoord de opmerkingen van Mr. Ph. MALHERBE en T. LEIDGENS, advocaten, die voor de verzoekende partij verschijnen, van Mr. Fr. TULKENS, advocaat, die voor de verwerende partijen verschijnt;

Gehoord het eensluidend advies van de heer DELVAX, auditeur;

Gelet op titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gezien het op 20 maart 2008 ingediende verzoekschrift, waarbij de NV European Air Transport de nietigverklaring vordert van "het besluit van 24 januari 2008 van het Milieucollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het besluit te bevestigen dat de leidend ambtenaar van het BIM heeft genomen op 19 oktober 2007 en waarbij hij EAT een administratieve geldboete van 56.113 euro oplegt wegens 48 overtredingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering d.d. 27 mei 1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer, die EAT in oktober 2006 zou hebben begaan";

Regelgevende context

Overwegende dat artikel 9 van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving de gewestregering ermee belast alle maatregelen te nemen om de geluidshinder te beperken door onder meer de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT