Arrest nr. 92/2017 van Grondwettelijk Hof, 13 juli 2017

Datum uitspraak:13 juli 2017
Uitgevende instantie::Grondwettelijk Hof
SAMENVATTING

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 219, zoals vervangen bij art. 30 van de programmawet van 19 december 2014)

 
GRATIS UITTREKSEL

In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals vervangen bij artikel 30 van de programmawet van 19 december 2014, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling Namen.

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels,

wijst na beraad het volgende arrest :

 1. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

  Bij vonnis van 13 januari 2016 in zake de nv « Hebette Frères » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 juli 2016, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling Namen, de volgende prejudiciële vraag gesteld :

  Schendt artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij de programmawet van 19 december 2014, dat in werking is getreden de dag van de bekendmaking van die programmawet in het Belgisch Staatsblad en dat van toepassing is op alle geschillen die nog niet definitief zijn afgesloten op de datum van die inwerkingtreding, de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, geïnterpreteerd in die zin dat een afzonderlijke aanslag moet worden toegepast op kosten als bedoeld in artikel 57 en op voordelen van alle aard als bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2°, die niet worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave, wanneer de verkrijger van die bedragen niet op ondubbelzinnige wijze werd geïdentificeerd uiterlijk binnen twee jaar en zes maanden volgend op 1 januari van het betreffende aanslagjaar, terwijl, wanneer de verkrijger van die bedragen wel binnen die termijn werd geïdentificeerd, de afzonderlijke aanslag niet zou moeten worden toegepast, zelfs indien de verkrijger niet meer zou kunnen worden belast op de betrokken bedragen wegens het verstrijken van de aanslagtermijnen ?

  .

  Memories zijn ingediend door :

  - de nv « Hebette Frères », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M. Levaux, advocaat bij de balie te Luik;

  - de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Fekenne, advocaat bij de balie te Luik.

  Bij beschikking van 26 april 2017 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 17 mei 2017 en de zaak in beraad zal worden genomen.

  Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 17 mei 2017 in beraad genomen.

  De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.

 2. De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil

  De nv « Hebette Frères » is actief in de sector van het steenhouwen, het bewerken en het afwerken van gesteenten.

  Isabelle Hebette is er tewerkgesteld als directieassistente. Zij ontvangt een door de vennootschap uitbetaalde aanvullende kinderbijslag van 217,17 euro per maand. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (hierna : RSZ) is van mening dat het om een bezoldiging gaat, zodat de bijdragen verschuldigd zijn, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot een geschil dat thans is beëindigd bij een arrest van het Hof van Beroep te Luik dat het standpunt van de RSZ heeft bevestigd.

  De FOD Financiën is op zijn beurt van mening dat het om een voordeel gaat dat niet is verantwoord door fiches, en past bijgevolg een bijzondere aanslag toe op grond van artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992).

  Ingevolge een reeks bezwaarschriften die werden verworpen, voert de belastingadministratie verschillende inkohieringen door die het voorwerp uitmaken van de aan de verwijzende rechter voorgelegde betwistingen. In hoofdorde vordert de nv « Hebette Frères » de vernietiging of de ontheffing van de aanslagen in de vennootschapsbelasting die te haren laste zijn ingekohierd. In ondergeschikte orde vordert zij de ontheffing van de afzonderlijke aanslagen die voor de bedoelde aanslagjaren werden opgelegd, overeenkomstig artikel 219, zevende lid, van het WIB 1992. De Rechtbank is van oordeel dat de buitenwettelijke aanvullende kinderbijslagen een bezoldiging vormen voor de verkrijger en dat de hoofdvordering dus niet gegrond is.

  Wat de ondergeschikte vordering betreft, merkt de verwijzende rechter op dat artikel 219 van het WIB 1992, dat een afzonderlijke aanslag invoert, is gewijzigd bij artikel 30 van de programmawet van 19 december 2014, dat in werking treedt de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Het is dus van toepassing op het hem voorgelegde geschil. De voormelde bepaling voorziet niettemin erin dat die afzonderlijke aanslag niet wordt toegepast op de belastingplichtige indien de verkrijger op ondubbelzinnige wijze werd geïdentificeerd uiterlijk binnen twee jaar en zes maanden volgend op 1 januari van het betreffende aanslagjaar. Dit voert de eisende partij voor de verwijzende rechter aan om de niet-toepassing, te haren aanzien, van de bijzondere aanslag te genieten.

  De verwijzende rechter merkt evenwel op dat in geen enkele overgangsbepaling is voorzien door artikel 219 van het WIB 1992 indien de afzonderlijke aanslag zou moeten worden geschrapt met toepassing van artikel 219, zevende lid, in de hypothese dat de verkrijger van het voordeel binnen die termijn zou zijn geïdentificeerd...

Om verder te lezen

PROBEER HET GRATIS UIT