Arrest nr. 95/2017 van Grondwettelijk Hof, 13 juli 2017

Datum uitspraak:13 juli 2017
Uitgevende instantie::Grondwettelijk Hof
SAMENVATTING

Burgerlijk Wetboek (art. 343, § 1, b), en 353 en volgende, in samenhang gelezen met de art. 162 en 164)

 
GRATIS UITTREKSEL

In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 343, § 1, b), en 353 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, in samenhang gelezen met de artikelen 162 en 164 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren.

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de rechters J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter E. De Groot,

wijst na beraad het volgende arrest :

 1. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

  Bij vonnis van 15 maart 2017 in zake A.S., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 maart 2017, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren, de volgende prejudiciële vraag gesteld :

  Schenden artikel 343 § 1 b) van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 353 e.v. van het Burgerlijk Wetboek in samenhang gelezen met de artikelen 162 en 164 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 10, 11 en 22bis van de Grondwet en de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950, in zoverre dat adoptie enkel mogelijk is voor alle samenwonenden die gedurende meer dan drie jaren samenwonen, en tevens voor samenwonende bloedverwanten waarvoor een huwelijksbeletsel bestaat waarvoor ontheffing kan worden verleend, doch dat samenwonende bloedverwanten, waarvoor een absoluut huwelijksverbod geldt (en dus voor het huwelijksverbod geen ontheffing verleend kan worden) algemeen en zonder uitzondering worden uitgesloten voor adoptie en terwijl personen onder gelijke omstandigheden, doch waarvoor geen huwelijksbeletselen bestaan conform art. 343 § 1 b) B.W. wel een kind kunnen adopteren indien zij aan de overige voorwaarden voldoen en terwijl samenwonende bloedverwanten onder gelijke omstandigheden, waarvoor bovendien wél een huwelijksbeletsel bestaat omwille van bloedverwantschap, maar waarvoor wel ontheffing mogelijk is, conform art. 343 § 1 b) B.W. wel een kind kunnen adopteren indien zij aan de overige voorwaarden voldoen ?

  .

  Op 29 maart 2017 hebben de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul, met toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht voor te stellen het onderzoek van de zaak af te doen met een arrest gewezen op voorafgaande rechtspleging.

  De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.

 2. De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil

  A.S. legt een verzoekschrift tot gewone adoptie van de minderjarige J.S. neer op de griffie van de Rechtbank van eerste aanleg te Genk. J.S., van wie de vaderlijke afstamming niet vaststaat, is de minderjarige dochter van E.S., die de tweelingzus is van A.S.

  De verwijzende rechter stelt vast dat feitelijk samenwonende broers, zusters en broer en zus de kinderen van de andere broer of zus met wie ze samenwonen niet kunnen adopteren, gelet op artikel 343, § 1, junctis de artikelen 162 en 164 van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast wordt tevens verwezen naar het arrest nr. 25/2017 van 16 februari 2017, en meent de verwijzende rechter dat het absolute huwelijksbeletsel, ingevolge de bloedverwantschap tussen zusters, tot gevolg heeft dat de eisende partij voor de verwijzende rechter nooit enig aspect van het ouderlijk gezag op zich zal kunnen nemen, niettegenstaande zij op duurzame en affectieve wijze samenwoont met de minderjarige en haar biologische moeder.

  Dienvolgens stelt de verwijzende rechter de bovenvermelde prejudiciële...

Om verder te lezen

PROBEER HET GRATIS UIT