Arrest nr. 53/2016 van Grondwettelijk Hof, 21 april 2016

Datum uitspraak:21 april 2016
Uitgevende instantie::Grondwettelijk Hof
SAMENVATTING

Decreet van de Franse Gemeenschap van 7 november 2013 tot bepaling van het hoger onderwijslandschap en de academische organisatie van de studies

 
GRATIS UITTREKSEL

In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, ingesteld door de vzw « Ecole pratique des hautes études commerciales » en anderen, door de vzw « Haute Ecole Léonard de Vinci », door de vzw « Centre d’Enseignement Saint-Laurent, Liège » en de vzw « CPSE » en door Henri Bouillon en anderen.

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de rechters L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels,

wijst na beraad het volgende arrest :

 1. Onderwerp van de beroepen en rechtspleging

  1. Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 16 juni 2014 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 18 juni 2014, zijn beroepen tot gedeeltelijke vernietiging ingesteld van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2013), respectievelijk door de vzw « Ecole pratique des hautes études commerciales », de vzw « Comité organisateur des Instituts Saint-Luc et Instituts Associés à Saint-Gilles », de vzw « Institut technique supérieur Cardinal Mercier », de vzw « Centre de formation pour les secteurs infirmier et de Santé de l’ACN » en de vzw « Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone », door de vzw « Haute Ecole Léonard de Vinci » en door de vzw « Centre d’Enseignement Saint-Laurent, Liège » en de vzw « CPSE », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. D. Drion, advocaat bij de balie te Luik.

  2. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 juni 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 juni 2014, is beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging ingesteld van hetzelfde decreet door Henri Bouillon, Nathalie Burnay, Michel De Wolf, Isabelle Schuiling en Olivier Servais, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. D. Bogaert, advocaat bij de balie te Brussel.

  Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5927, 5928, 5929 en 5933 van de rol van het Hof, werden samengevoegd.

  Memories zijn ingediend door :

  - de vzw « Haute Ecole Galilée », de vzw « Haute Ecole Louvain en Hainaut » en de vzw « Comité Organisateur des Instituts Saint-Luc de Liège » (in de zaken nrs. 5927, 5928, 5929 en 5933), bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. D. Drion en Mr. X. Drion, advocaat bij de balie te Luik;

  - de vzw « Louvain School of Management - Executive » (in de zaak nr. 5933);

  - het « Institut d’études politiques d’Aix en Provence » (in de zaak nr. 5933);

  - Helmuth Jousten (in de zaak nr. 5933);

  - de Franse Gemeenschapsregering (in alle zaken), bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M. Uyttendaele, advocaat bij de balie te Brussel.

  De verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend.

  Memories van wederantwoord zijn ingediend door :

  - de vzw « Haute Ecole Galilée », de vzw « Haute Ecole Louvain en Hainaut » en de vzw « Comité Organisateur des Instituts Saint-Luc de Liège » (in de zaken nrs. 5927, 5928, 5929 en 5933); - de Franse Gemeenschapsregering (in alle zaken).

  Bij beschikking van 3 november 2015 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen te hebben gehoord, beslist dat de zaken in staat van wijzen zijn, dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 25 november 2015 en de zaken in beraad zullen worden genomen.

  Ingevolge het verzoek van meerdere partijen om te worden gehoord, heeft het Hof bij beschikking van 25 november 2015 de dag van de terechtzitting bepaald op 16 december 2015.

  Op de openbare terechtzitting van 16 december 2015 :

  - zijn verschenen :

  . Mr. D. Drion, voor de verzoekende partijen in de zaken nrs. 5927, 5928 en 5929 en voor de vzw « Haute Ecole Galilée », de vzw « Haute Ecole Louvain en Hainaut » en de vzw « Comité Organisateur des Instituts Saint-Luc de Liège »;

  . Mr. E. van Nuffel en Mr. K. Munungu, advocaten bij de balie te Brussel, loco Mr. D. Bogaert, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 5933;

  . Mr. J. Sautois, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. M. Uyttendaele, voor de Franse Gemeenschapsregering;

  - hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Snappe en L. Lavrysen verslag uitgebracht;

  - zijn de voornoemde advocaten gehoord;

  - zijn de zaken in beraad genomen.

  De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.

 2. In rechte

  -A-

  Betreffende het beroep tot vernietiging in de zaak nr. 5927

  Ten aanzien van het onderwerp van het beroep

  A.1. De vereniging zonder winstoogmerk « Ecole pratique des hautes études commerciales », de vereniging zonder winstoogmerk « Comité organisateur des Instituts Saint-Luc et Instituts Associés à Saint-Gilles », de vereniging zonder winstoogmerk « Institut technique supérieur Cardinal Mercier », de vereniging zonder winstoogmerk « Centre de formation pour les secteurs infirmier et de Santé » en de vereniging zonder winstoogmerk « Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone » vorderen de vernietiging, in hun geheel of gedeeltelijk, van artikel 2, eerste lid, tweede zin, van artikel 3, § 4, van artikel 20, tweede lid, eerste zin, van artikel 21, eerste lid, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 13°, 14°, 15°, 16°, 20° en 25°, van artikel 28, § 1, van artikel 39, van artikel 40, tweede lid, van artikel 52, van artikel 53, tweede lid, 3° en 4°, van artikel 57, van artikel 58, eerste en tweede lid, van artikel 59, tweede lid, van artikel 61, van artikel 62, van artikel 63, tweede lid, van artikel 65, van artikel 73, derde lid, van artikel 74, vierde en vijfde lid, van artikel 86, van artikel 87, van artikel 88, van artikel 89, van artikel 90, van artikel 97, van artikel 105, § 1, vierde lid, van artikel 108, § 2, eerste lid, 2°, en tweede lid, van artikel 114, tweede zin, van artikel 120, van artikel 123, van artikel 148, vierde lid, van artikel 149, eerste lid, en van artikel 169 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 november 2013 « tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies ».

  Ten aanzien van het belang van de verzoekende partijen

  A.2.1.1. De eerste vier verzoekende partijen zijn van mening dat hun belang bij het vorderen van de vernietiging van alle voormelde bepalingen voortvloeit uit hun hoedanigheid van inrichtende macht van een instelling van het vrij gesubsidieerd hoger onderwijs en uit het feit dat het decreet waarvan die bepalingen deel uitmaken een nieuw model uittekent voor de harmonieuze organisatie van dat type onderwijs. Zij preciseren in dat verband dat titel II van dat decreet publiekrechtelijke rechtspersonen opricht die de bestaande structuren vervangen teneinde het systeem eenvoudiger en in het algemeen doeltreffender te maken.

  A.2.1.2. De vereniging zonder winstoogmerk « Ecole pratique des hautes études commerciales », waarvan het doel erin bestaat « het katholiek onderwijs te verspreiden, te ontwikkelen en te ondersteunen », preciseert dat zij, teneinde dat doel te bereiken, « scholen, afdelingen van scholen, ateliers, pensionaten en alle andere ondernemingen » die met dat doel overeenstemmen, kan « oprichten, organiseren en beheren ».

  De eerste verzoekende partij voegt eraan toe dat zij de « Haute Ecole Ephec » inricht, beoogd in artikel 11, 8°, van het decreet van 7 november 2013, en een instelling voor hoger onderwijs voor sociale promotie, namelijk de « Ecole pratique des hautes études commerciales », beoogd in artikel 13, eerste lid, 13°, van hetzelfde decreet.

  De eerste verzoekende partij preciseert dat, aangezien artikel 40, tweede lid, en artikel 97 van het decreet van 7 november 2013 niet van toepassing zijn op de instellingen voor sociale promotie, zij als inrichtende macht van een dergelijke instelling geen belang erbij heeft de vernietiging ervan te vorderen.

  A.2.1.3. De vereniging zonder winstoogmerk « Comité organisateur des Instituts Saint-Luc et Instituts Associés à Saint-Gilles », waarvan het doel erin bestaat « een kunst- en technisch onderwijs in te richten dat christelijk geïnspireerd is », onderstreept dat zij, op grond van haar statuten, « handelt in de hoedanigheid van inrichtende macht van de instellingen die zij inricht voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel » en dat « zij in die zin verantwoordelijk is voor het onderwijs en voor al wat daaraan verbonden is ».

  De tweede verzoekende partij voegt eraan toe dat zij de « Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles » en de « Ecole de Recherche graphique » inricht, beoogd in artikel 12, 7° en 9°, van het decreet van 7 november 2013, alsook twee instellingen voor hoger onderwijs voor sociale promotie, namelijk de « Ecole de promotion sociale Saint-Luc » en het « Institut d’urbanisme et de rénovation urbaine », beoogd in artikel 13, eerste lid, 12° en 25°, van hetzelfde decreet.

  Om dezelfde reden als de eerste verzoekende partij preciseert de tweede verzoekende partij ook dat zij als inrichtende macht van instellingen voor hoger onderwijs voor sociale promotie geen belang heeft bij het vorderen van de vernietiging van de artikelen 40 en 97 van dat decreet.

  A.2.1.4. De vereniging zonder winstoogmerk « Institut technique supérieur Cardinal Mercier », waarvan het doel bestaat in het leiden,...

Om verder te lezen

PROBEER HET GRATIS UIT