6 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit ter verbetering van drie materiële fouten van twee koninklijke besluiten van 15 december 2004 met betrekking tot het EPIS-systeem en het toegangsregister

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van koninklijk besluit dat u wordt voorgelegd, heeft tot doel om drie correcties aan te brengen in twee koninklijke besluiten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 maart 2022 tot wijziging van twee koninklijke besluiten van 15 december 2004 met betrekking tot het EPIS-systeem en het toegangsregister. Ter herinnering, dit koninklijk besluit van 20 maart 2022 breidt het toepassingsgebied van het EPIS-systeem (Excluded Persons Information System) van de Kansspelcommissie uit naar de vaste kansspelinrichtingen klasse IV (wedkantoren), in overeenstemming met artikelen 55 en 62 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd door de wet van 7 mei 2019.

Daartoe werden twee koninklijke besluiten gewijzigd om te verwijzen naar de vaste kansspelinrichtingen klasse IV naast de kansspelinrichtingen klasse I (casino's) en II (speelautomatenhallen):

- het koninklijk besluit van 15 december 2004 betreffende het instellen van een systeem van informatieverwerking voor spelers aan wie de toegang tot kansspelinrichtingen van klasse I en klasse II wordt ontzegd;

- het koninklijk besluit van 15 december 2004 betreffende het toegangsregister in de speelzalen van kansspelinrichtingen van klasse I of II.

In de gewijzigde Koninklijke Besluiten staan echter nog drie technische fouten. Deze moeten dus worden gecorrigeerd.

Artikelsgewijze bespreking

Artikel 1

Artikel 5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 15 december 2004 betreffende het instellen van een systeem van informatieverwerking voor spelers aan wie de toegang tot kansspelinrichtingen van klasse I en klasse II wordt ontzegd, is vervangen door het voormelde koninklijk besluit van 20 maart 2022.

In de Nederlandse tekst van artikel 5, eerste lid, zoals gewijzigd, luidt de eerste zin : "De exploitant van een kansspelinrichting klasse I, II, of van de vaste kansspelinrichting klasse IV of een door hem aangestelde persoon, dient de naam, voornaam, geboortedatum evenals het rijksregisternummer, indien beschikbaar, van de speler in te voeren in EPIS alvorens de speelzaal kan worden betreden. [...]".

Maar in de Franse tekst zijn de woorden "alvorens de speelzaal kan worden betreden » niet opgenomen : "L'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II, ou d'un établissement de jeux de hasard fixes de classe IV ou une personne déléguée par celui-ci, doit introduire le nom, de prénom, la date de naissance et, si disponible, le numéro du Registre national du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT