6 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke schorsing van de jacht in sommige gemeenten ten gevolge van talrijke sterfgevallen bij vogels wegens de vogelgriep, waargenomen op het grondgebied van de gemeente Clavier

De Waalse Regering,

Gelet op de jachtwet van 28 februari 1882, artikel 1ter, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1994 en gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017;

Vu Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2020 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 worden vastgesteld;

Gelet op het rapport van 14 december 2021 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen ;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat meerdere gevallen van hoogpathogene vogelgriep zijn opgespoord, waarbij aanzienlijke sterfgevallen in de avifauna werden veroorzaakt op het grondgebied van de gemeente Clavier;

Overwegende dat de eerste sterfgevallen zich hebben voorgedaan op 26 augustus en dat ze werden gevolgd door andere sterfgevallen in de week van 1 september, maar dat de bevestiging door het nationale referentielaboratorium Sciensano, dat vogelgriep aanwezig was, afgewacht diende te worden;

Overwegende dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op 5 september de diensten van het Waals Gewest over deze bevestiging, dat er een haard van vogelgriep bestond, heeft ingelicht;

Overwegende dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen de bedrijven, gelegen in een straal van tien kilometer om de ziektehaard heen, aanbevolen heeft om hun pluimvee op te hokken;

Overwegende dat die haard vanzelf zou moeten verdwijnen binnen vier weken, daar alle aanwezige vogels voor het merendeel aan de ziekte zouden moeten bezwijken of zoniet binnen dat tijdsbestek zouden moeten genezen;

Overwegende dat het risico op uitbreiding van die haard reëel is en dat bijgevolg zover mogelijk voorkomen dient te worden dat vogels zich van of naar die haard begeven;

Overwegende dat de jacht dergelijke verplaatsingen kan veroorzaken wegens de verstoring waartoe ze kan leiden bij de fauna en dat de jacht bijgevolg onmiddellijk dient te worden opgeschort;

Overwegende dat de maatregelen voor de opschorting van de jacht bijgevolg onmiddellijk dienen te worden genomen om te voorkomen dat de ziekte uitbreidt en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT