6 MEI 2022. - Wijziging van het ministerieel besluit van 17 juli 2020 houdende de benoeming van de leden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Bij besluit van de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management van 6 mei 2022 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 17 juli 2020 houdende de benoeming van de leden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in punt 4° worden in punt a) de woorden "Mevr. Iris Raspoet" vervangen door de woorden "Mevr. Joke Quaghebeur"

  2. in punt 4° worden in punt b) de woorden "Mevr. Joke Quaghebeur" vervangen door de woorden "Mevr. Barbara Delft"

  3. in punt 7° worden in punt a) de woorden "De heer Kevin De Pelsmaker" vervangen door de woorden "Mevr. Laura Van Raemdonck";

  4. in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT