6 MEI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de werking en samenstelling van het adviescomité van het toeristische logies, de beroepscommissie voor het toeristische logies en de Technische Commissie Brandveiligheid van het toeristische logies

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980;

- het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, artikel 4, tweede lid, negende en tiende zin, ingevoegd bij het decreet van 10 maart 2017, artikel 9, § 1, eerste en tweede lid, en artikel 15/1, ingevoegd bij het decreet van 11 februari 2022;

- het decreet van 11 februari 2022 tot wijziging van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en tot opheffing van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen

in het kader van "Toerisme voor Allen", artikel 19.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 10 maart 2022.

- De Raad van State heeft advies 71.242/1 gegeven op 28 april 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Bij het decreet van 11 februari 2022 tot wijziging van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en tot opheffing van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen" wordt er een adviescomité opgericht in het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies.

- Ter uitvoering van het voormelde decreet van 11 februari 2022 wordt eerst dit adviescomité opgericht om zo advies te kunnen geven aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, over de nodige wijzigingen aan de uitvoeringsbesluiten van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies als gevolg van het voormelde decreet van 11 februari 2022.

- De bepalingen rond de werking en samenstelling van de beroepscommissie voor het toeristische logies en de Technische Commissie Brandveiligheid van het toeristische logies verschuiven ook naar dit besluit zodat alle bepalingen over de werking, taken en samenstelling van de advies-, beroeps- en afwijkingscommissies voor het toeristische logies worden gebundeld.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. adviescomité van het toeristische logies: het adviescomité, vermeld in artikel 15/1 van het decreet van 5 februari 2016;

 2. beroepscommissie voor het toeristische logies: de beroepscommissie voor het toeristische logies, vermeld in artikel 9, § 1, van het decreet van 5 februari 2016;

 3. decreet van 5 februari 2016: het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies;

 4. minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme;

 5. Technische Commissie Brandveiligheid van het toeristische logies: de Technische Commissie Brandveiligheid van het toeristische logies, vermeld in artikel 4, tweede lid, van het decreet van 5 februari 2016;

  HOOFDSTUK 2. - Gemeenschappelijke bepalingen

  Afdeling 1. - Samenstelling van het adviescomité van het toeristische logies, de beroepscommissie

  voor het toeristische logies en de Technische Commissie Brandveiligheid van het toeristische logies

  Art. 2. De minister benoemt de effectieve en plaatsvervangende leden van het adviescomité van het toeristische logies, de beroepscommissie voor het toeristische logies en de Technische Commissie Brandveiligheid van het toeristische logies.

  Art. 3. Ten hoogste de helft plus één van de leden van het adviescomité van het toeristische logies, van de beroepscommissie voor het toeristische logies en van de Technische Commissie Brandveiligheid van het toeristische logies behoort tot hetzelfde geslacht. Dat quotum is, in voorkomend geval, afzonderlijk van toepassing op de effectieve leden en op de plaatsvervangende leden.

  Art. 4. De mandaten van de leden hebben een duur van vier jaar vanaf de datum van hun benoemingsbesluit. Hun mandaat is hernieuwbaar.

  De minister kan:

 6. op verzoek van het lid een einde maken aan zijn mandaat;

 7. op verzoek van de commissie in kwestie in de volgende gevallen ambtshalve een einde stellen aan een mandaat van een lid:

  1. de mandaathouder woont drie keer na elkaar de vergadering van het comité of de commissie in kwestie niet bij;

  2. het lid van de beroepscommissie voor het toeristische logies of de Technische Commissie Brandveiligheid van het toeristische logies verricht activiteiten of vervult functies die onverenigbaar zijn met het mandaat van het lid in de commissie of hebben een strijdigheid van belangen tot gevolg.

  Als een mandaat van een lid openvalt voor het verstreken is, voorziet de minister in de vervanging van de mandaathouder binnen een periode van drie maanden. De vervanger wordt benoemd voor de overblijvende duur van het mandaat. Zolang de vervanging niet heeft plaatsgevonden, vergadert de commissie in kwestie, in afwachting van de nieuwe benoeming, op geldige wijze.

  Afdeling 2. - Werking van het adviescomité van het toeristische logies, de beroepscommissie

  voor het toeristische logies en de Technische Commissie Brandveiligheid van het toeristische logies

  Art. 5. Bij hun infunctietreding verbinden de leden van de beroepscommissie voor het toeristische logies en de Technische Commissie Brandveiligheid van het toeristische logies zich er op de volgende schriftelijke wijze toe om bij de uitoefening van hun mandaat altijd onafhankelijk en onpartijdig op te treden:

  "Ik verklaar dat ik bij de uitoefening van mijn mandaat in deze commissie onafhankelijk en onpartijdig zal optreden.

  (handtekening)

  (voornaam en achternaam).".

  Art. 6. Binnen zes maanden na hun installatie leggen het adviescomité van het toeristische logies, de beroepscommissie voor het toeristische logies en de Technische Commissie Brandveiligheid van het toeristische logies een ontwerp van huishoudelijk reglement met de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT