6 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot vernieuwing van de vergunning van de onderneming OÜ ESC voor activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen om tegen piraterij te strijden

 
GRATIS UITTREKSEL

De volgende tekst annuleert en vervangt de publicatie 2020/31058, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 juni 2020, pagina 48606.

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, inzonderheid hoofdstuk VI, Afdeling 4. Maritieme veiligheidsondernemingen.

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 2 april 2020,

Gelet op het akkoord van de Minister van begroting, gegeven op 17 april 2020

Overwegende dat de onderneming OÜ ESC, met vestigingsplaats te Soo 2, Tallin, 10414 Estland op 25 september 2019 via elektronische weg de Directie Private Veiligheid ervan op de hoogte heeft gesteld dat zij de vernieuwing wenste te bekomen van de vergunning als maritieme veiligheidsonderneming voor de activiteiten van bewaking, bescherming en veiligheid van schepen om tegen piraterij te strijden en dit op schepen die varen onder de Belgische vlag.

Overwegende dat de Federale Procureur en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid respectievelijk op 4 februari 2020 en op 6 maart 2020 een gunstig advies hebben gegeven voor wat betreft het leidinggevend personeel binnen de onderneming OÜ ESC,

Overwegende dat de vergunning betrekking heeft op de onderneming OÜ ESC en geen garantie biedt dat de personeelsleden van de onderneming voldoen aan de wettelijke uitoefeningsvoorwaarden zoals bepaald in de wet van 2 oktober 2017 en dat hierover een beslissing wordt genomen op het ogenblik van het al dan niet afleveren van de identificatiekaarten,

Overwegende dat de onderneming OÜ ESC voor het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT