6 JULI 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de SOS-Kinderteams met toepassing van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de hulp aan kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 12 mei 2004 betreffende de hulp aan kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling, artikelen 12, 13 en 16;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de SOS-Kinderteams in toepassing van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de hulp aan de kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling;

Gelet op de op 13 mei 2022 uitgevoerde "gendertest", met toepassing van artikel 4, lid 2, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 betreffende de integratie van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van O.N.E. van 27 april 2022;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, uitgebracht op 18 mei 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting, gegeven op 25 mei 2022;

Gelet op het advies van het "Organe de concertation intra-francophone" van 1 juni 2022;

Gelet op het advies nr. 71.603/4 van de Raad van State, uitgebracht op 22 juni 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van Kind;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de SOS-Kinderteams met toepassing van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de hulp aan kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling, worden de woorden "de Minister die de hulp aan kinderen die het slachtoffer zijn van misbruik in zijn bevoegdheid heeft" vervangen door "de Minister die het kind in haar bevoegdheid heeft".

Art. 2. In artikel 2, § 1, van hetzelfde besluit worden na de woorden "een presentiegeld van vijfentwintig euro" de woorden "geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van het koninklijk besluit van 24 december 1993, met 2004 als uitgangspunt" toegevoegd.

Art. 3. Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een derde lid dat als volgt luidt:

"In afwijking van de twee voorgaande leden kunnen de medische ambten worden uitgeoefend door middel van een overeenkomst met een ziekenhuis of een gezondheidsorganisatie. Een afschrift van deze overeenkomst wordt aan O.N.E. toegezonden.".

Art. 4. Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

"Art. 8 § 1. De coördinator zorgt, onder verantwoordelijkheid van de inrichtende macht, onder meer voor:

- de uitvoering van het klinisch project ;

- de dagelijkse leiding van het team, het voeren van de boekhouding, de naleving van de geldende voorschriften;

- betrekkingen met O.N.E.;

- coördinatie met andere diensten.

§ 2. De coördinator kan het ambt van klinisch referent op zich nemen of delegeren aan een ander lid van het team dat een van de ambten uitoefent bedoeld in 1° tot 5° van artikel 11, eerste lid, van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT