6 JULI 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot sluiting van de gewone zitting 2021-2022 van het Parlement van de Franse Gemeenschap

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 32, § 1, § 3, zoals gewijzigd ;

Gelet op het bijzonder decreet van 9 november 2017 tot wijziging van artikel 32, § 1, eerste lid van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, om de datum van het begin van het zittingsjaar van het Parlement van de Franse Gemeenschap vroeger vast te stellen;

Op de voordracht van de Minister-President ;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De gewone zitting 2021-2022 van het Parlement...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT