6 AUGUSTUS 2023. - Besluit van de administrateur-generaal tot delegatie van bevoegdheden voor de aankoop van onroerende goederen

Rechtsgrond(en)

Dit besluit is gebaseerd op:

- het Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikelen III.5 en III.6;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen, artikelen 17, 1° ; 20, § 1 en 21.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- met het oog op een efficiënte beleidsuitvoering is het aangewezen om aankopen van wel bepaalde onroerende goederen, te delegeren aan personeelsleden van de Vlaamse Milieumaatschappij.

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN DE VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ BESLUIT:

Artikel 1. Aan de heer Philippe Carchon, personeelslid van de Vlaamse Milieumaatschappij, kern Beheer en Investeringen Waterlopen, wordt delegatie gegeven om voor de Vlaamse Milieumaatschappij de beslissingen te nemen, zoals bepaald in artikel 17, 1°, 20 en 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT