6 AUGUSTUS 2021. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren,

De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid,

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het decreet van 15 juli 2021 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 juli 2021;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering tijdens haar zitting van 26 juli 2021;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 41.06 en 41.03, programma 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, om dringende maatregelen te nemen op het gebied van huisvesting na de overstromingen van juli 2021, teneinde de herhuisvesting van getroffen gezinnen te bevorderen,

Besluiten :

Artikel 1. Er worden vastleggings- en vereffeningskredieten ten belope van 17.000 duizend EUR overgedragen tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 naar programma 12 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2. De verdeling van de volgende basisallocaties van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT