6 APRIL 2023. - Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 13 december 2016 tot oprichting van een Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven, artikel 14, § 1, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen;

Gelet op de voorstellen van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven, gedaan op 8 juli en 26 augustus 2022;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 1 december 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 2 december 2022;

Gelet op advies 73.020/1 van de Raad van State, gegeven op 6 maart 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid", artikel 9;

Overwegende de raamovereenkomst 2020-2024 van 2 mei 2019 voor de socialprofitsector in de Duitstalige Gemeenschap;

Overwegende de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad nr. 43/15 van 15 juli 2021;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Aangelegenheden;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 4 van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van de Regering van 22 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. paragraaf 1 wordt vervangen als volgt:

    " § 1 - De forfaitaire subsidie vermeld in artikel 3 wordt als volgt vastgelegd:

    voor prestatiecategorie A: 2,7635 euro;

    voor prestatiecategorie B: 4,2375 euro;

    voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT