Décision judiciaire de Raad van State, 25 septembre 2008

Date de Résolution25 septembre 2008
JuridictionCassatie
Nature Beschikking

"Als administratieve cassatierechter mag de Raad van State niet in tweede instantie de feitelijke beoordeling van het lager rechtscollege overdoen maar mag hij enkel nagaan of de hem voorgelegde beslissing van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen overeenkomstig de wet is genomen. Luidens artikel 14, § 2...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT