Décision judiciaire de Raad van State, 12 juin 2008

Date de Résolution12 juin 2008
JuridictionCassatie
Nature Beschikking

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK.

BESCHIKKING BETREFFENDE DE TOELAATBAARHEID

IN ADMINISTRATIEVE CASSATIE nr. 2847 van 12 juni 2008 in de zaak A.188.398

In zake :

XXXXX, die woonplaats kiest bij advocaat S. BUYSSE, kantoor houdende te 9000 GENT,

Kortrijksesteenweg 597 tegen: de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat XXXXX, van Nepalese nationaliteit, op 30 mei 2008 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen van het arrest nr. 10.505 van 25 april 2008 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;

Gelet op de ontvangst van het administratief dossier op 9 juni 2008;

Gelet op artikel 20 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals gewijzigd door artikel 8 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;

Gelet op titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

In een eerste en een tweede middel voert de verzoekende partij, kort samengevat, aan dat het beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen onvoldoende waarborgen biedt, aangezien het geen beroep is in "volle rechtsmacht" . Daardoor worden, volgens de verzoekende partij, haar rechten van verdediging, zoals vastgelegd in de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en zoals deze voortvloeien uit de gemeen- schappelijke constitutionele tradities van de lidstaten geschonden, evenals artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Op grond van paragraaf 1 van artikel 39/2 kan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissingen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen " bevestigen" of " hervormen" (artikel 39/2, § 1, tweede lid,

1/) of, in bepaalde gevallen, "vernietigen" (artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2/). Het beroepingesteld op grond van artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1/, heeft een devolutieve werking: het geschil wordt in zijn geheel bij de Raad aanhangig gemaakt. De Raad kan in voorkomend geval de beslissingen van de Commissaris-generaal hervormen, ongeacht op grond van welk motief de Commissaris-generaal tot de bestreden beslissing is gekomen. Die "hervorming" van de bestreden beslissing houdt in dat de Raad de hoedanigheid van vluchteling of van persoon die de subsidiaire bescherming geniet, kan toekennen of weigeren aan de vreemdeling die een beroep heeft ingesteld tegen een geheel of...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT