Décision judiciaire de Raad van State, 21 mai 2008

Date de Résolution21 mai 2008
JuridictionCassatie
Nature Beschikking

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK.

BESCHIKKING BETREFFENDE DE TOELAATBAARHEID

IN ADMINISTRATIEVE CASSATIE nr. 2711 van 21 mei 2008 in de zaak A. 187.807

In zake :

XXXXX, die woonplaats kiest bij advocaat H. DE PONTHIERE, kantoor houdende te 8900 IEPER,

Veemarkt 5 tegen : de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE Wnd. VOORZITTER VAN DE XIVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat XXXXX, van Kirgizische nationaliteit, op 10 april 2008 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen van het arrest nr. 8491 van 11 maart 2008 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;

Gelet op het administratief dossier, aangekomen ter griffie op 22 april 2008;

Gelet op artikel 20 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals gewijzigd door artikel 8 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;

Gelet op titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat in het bestreden arrest niet op onwettige wijze wordt vastgesteld dat de eerste en tweede asielaanvraag van de verzoekende partij als bedrieglijk zijn afgewezen, dat de beroepen tot nietigverklaring daartegen door de Raad van State zijn verworpen en dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zich derhalve dient te beperken tot de beoordeling van de in de derde asielaanvraag aangehaalde feiten; dat, anders dan de verzoekende partij stelt, "het document dat informatie bevat dat er een strafzaak tegen (de verzoekende partij) loopt op grond van artikel 234, 3 van het strafwetboek van de republiek Kirgizië en een convocatie van de GUVD" niet worden geweerd, doch in het tweede en derde lid van punt 2.4. van het bestreden arrest uitgebreid worden getoetst aan de verklaringen van de verzoekende partij zelf en de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT