Décision judiciaire de Raad van State, 7 mai 2008

Date de Résolution 7 mai 2008
JuridictionCassatie
Nature Beschikking

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK.

BESCHIKKING BETREFFENDE DE TOELAATBAARHEID

IN ADMINISTRATIEVE CASSATIE nr. 2690 van 7 mei 2008 in de zaak A. 187.836

In zake :

XXXXX, die woont te 2060 ANTWERPEN,

Van Kerckhovenstraat 45 tegen : de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE Wnd. VOORZITTER VAN DE XIVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat XXXXX, van Kameroense nationaliteit, op 11 april 2008 heeft ingediend om de vernietiging te vorderen van het arrest nr. 8554 van 12 maart 2008 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;

Gelet op het administratief dossier, aangekomen ter griffie op 22 april 2008;

Gelet op artikel 20 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals gewijzigd door artikel 8 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;

Gelet op titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de in artikel 39/65 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet) vastgelegde motiveringsplicht als vormvereiste voor de beslissingen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet inhoudt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, na de vaststelling dat de artikelen 57/16 en 57/22 van de Vreemdelingenwet zijn opgeheven, zou moeten aangeven wanneer die opheffing is gebeurd en door welk artikel die bepalingen eventueel zouden zijn vervangen; dat in het bestreden arrest wordt overwogen dat de verzoekende partij door de commissaris-generaal voor de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT