Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 décembre 1995

Date de Résolution22 décembre 1995
JuridictionXII
Nature Arrêt

Nederlandse tekst (artikel 63 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973).

RAAD VAN STATE, AFDELING ADMINISTRATIE.

A R R E S T -----------Nr. 57.274 van 22 december 1995

  1. 66.088/III-21.997

In zake : 1. de vereniging zonder winstoogmerk "MARGES",

die woonplaats heeft gekozen bij Mr. Philippe LEVERT, advocaat, Clémentinestraat 3 1060 Brussel

2. JOUGLAF Abdallah, 3. EBIMI Elise, 4. MUKENDI KAPINGA Yvonne, 5. MUKENDI MBYI Brigitte, die woonplaats hebben gekozen bij Mr. Georges-Henri BEAUTHIER, advocaat, Berckmansstraat 89 1060 Brussel,

tegen :

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken.

--------------------------------------------------------DE RAAD VAN STATE, XIIe KAMER,

RECHTSPREKEND IN KORT GEDING,

Gezien de op 26 oktober 1995 door de v.z.w. MARGES, Abdellah JOUGLAF, Elise EBIMI, Yvonne MUKENDI KAPINGA en Brigitte MUKENDI MBYI ingestelde vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging, met toepassing van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid, van de op 19 oktober 1995 door het Ministerie van

XII - 21.997 - 1/5

Binnenlandse Zaken genomen beslissing om aan de "Ecole supérieure de Communication et de Gestion" (ESCG) voor het academiejaar 1995-1996 de afwijking te weigeren van de artikelen 58 en 59 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

Gezien de vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen die op dezelfde dag door dezelfde verzoekers is ingesteld;

Gezien het op 11 december 1995 ingediende verzoekschrift waarbij dezelfde verzoekers de nietigverklaring van dezelfde handeling vorderen;

Gelet op arrest nr. 56.106 van 30 oktober 1995, waarbij de voorlopige schorsing van de tenuitvoerlegging van de voormelde beslissing wordt toegestaan, voorlopige maatregelen worden bevolen en wordt bepaald dat de zaak voorkomt op de openbare terechtzitting van 11 december 1995 om 11 uur.

Gehoord het verslag van de heer HANSE, waarnemend voorzitter;

Gehoord de opmerkingen van Mr. LEVERT, advocaat, die voor de eerste verzoekende partij verschijnt, van Mr. BEAUTHIER, advocaat, die voor de tweede, derde, vierde en vijfde verzoekende partij verschijnt en van Mr. MOTULSKY, advocaat, die voor de verwerende partij verschijnt;

Gehoord het eensluidend advies van de heer JAUMOTTE, auditeur bij de Raad van State;

XII - 21.997 - 2/5

Gelet op titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT