Arrest nr. P.13.1652.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

Datum uitspraak: 4 november 2014
Uitgevende instantie::België
 
GRATIS UITTREKSEL

Nr. P.13.1652.N

 1. VAD bvba, met zetel te 2321 Meer, Amsterdamstraat 34, eerste verdieping,

  beklaagde,

  eiseres,

  met als raadsman mr. Filiep Deruyck, advocaat bij de balie te Antwerpen,

 2. J J M V A,

  beklaagde,

  eiser,

  met als raadsman mr. Len Augustyns, advocaat bij de balie te Antwerpen,

  de beide cassatieberoepen tegen

  BELGISCHE STAAT, fod Financiën, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, voor wie optreedt de directeur der douane en accijnzen te Antwerpen, met kantoor te 2060 Antwerpen, Ellermanstraat 21,

  vervolgende partij,

  verweerder,

  vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, en tevens met als raadsman mr. Stefan De Vleeschouwer, advocaat bij de balie te Brussel.

  1. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

   De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Ant-werpen, correctionele kamer, van 11 september 2013.

   De eiseres I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

   De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

   Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op 8 oktober 2014 ter griffie van het Hof een schriftelijke conclusie neergelegd.

   Op de rechtszitting van 4 november 2014 heeft raadsheer Filip Van Volsem ver-slag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.

  2. FEITEN EN VOORAFGAANDE PROCEDURE

 3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan , blijkt dat

  - de eiseres I op 10 januari 2008, 11 januari 2008 en 23 januari 2008 als douane-expediteur in eigen naam maar voor rekening van Zicplay s.a. en in opdracht van Transmar Logistics, drie invoeraangiften IM4's heeft laten geldig maken bij de bevoegde douanediensten te Antwerpen, voor het in het vrije verkeer brengen en het in verbruik stellen van gecombineerde video- en audiosystemen;

  - deze goederen bij transport waren gedemonteerd en in de IM4's per onderdeel afzonderlijk aangegeven;

  - de apparaten "micro Z 99 DVBT" werden ingedeeld onder twee afzonderlijke GN codes, namelijk de dvd-spelers zelf (een combinatie van dvd-speler, usb connectie, FM tuner, TFT Lcd display, 2 x 30 watts, MP 3 speler, TV tuner) onder de GN code 8518 1095 90 (2,5 % invoerrecht) en de afneembare luid-sprekers onder de GN code 8518 2200 90 (4,5 % invoerrecht) en niet werden aangegeven als één geheel onder de GN code 8521 9000 90 (13,9 % invoer-recht);

  - volgens een brief van 5 februari 2009 van de Franse douane de goederen wer-den aangetroffen bij een firma te Genas (Frankrijk), waar ze voor rekening van Zicplay s.a. werden gestockeerd;

  - als gevolg van die brief door de Belgische douaneautoriteiten een onderzoek werd gestart;

  - de eiser II zaakvoerder is van de eiseres I.

 4. De eisers werden gedagvaard voor de correctionele rechtbank te Antwerpen wegens het onder een verkeerde benaming en verkeerde goederentariefcode aan-brengen van drie aangiften tot het in het vrije verkeer brengen of in verbruik stel-len in het douanegebied van de Gemeenschap van drie zendingen gecombineerde video- en audiosystemen.

 5. De correctionele rechtbank te Antwerpen besliste bij vonnis van 6 juni 2012 dat de DVD-spelers en de luidsprekers samen in de nomenclatuur hadden moeten worden ingedeeld onder de tariefcode 8521 9000 90. Ze veroordeelde de eisers solidair tot een geldboete en tot de betaling van de ontdoken invoerrechten.

 6. Het hof van beroep te Antwerpen veroordeelde de eisers eveneens solidair tot een geldboete en tot betaling van de ontdoken invoerrechten en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT