Arrest nr. P.13.1253.N van Hof van Cassatie, België, 4 november 2014

Datum uitspraak: 4 november 2014
Uitgevende instantie::België
 
GRATIS UITTREKSEL

Nr. P.13.1253.N

A B,

burgerlijke partij,

eiseres,

met als raadsman mr. Stijn De Meulenaer, advocaat bij de balie te Gent, met kan-toor te 9052 Zwijnaarde, Bollebergen 2A bus 20, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

 1. H E,

  beklaagde,

 2. H O O,

  beklaagde,

  met als raadsman mr. Michaël Verstraeten, advocaat aan de balie te Gent,

 3. T O,

  beklaagde,

 4. J D,

  beklaagde,

  verweerders.

  1. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

   Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, cor-rectionele kamer, van 28 mei 2013.

   De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

   Voorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

   Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

  2. BESLISSING VAN HET HOF

   Beoordeling

   Middel

 5. Het middel voert schending aan van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek: het arrest verklaart ten onrechte de burgerlijke rechtsvordering die de eiseres heeft in-gesteld tegen de verweerders ongegrond bij gebrek aan oorzakelijk verband; over-eenkomstig artikel 1382 Burgerlijk Wetboek moet de schadelijder, teneinde scha-devergoeding te krijgen, zijn schade, de fout en een oorzakelijk verband tussen beiden bewijzen; elke fout zonder dewelke de schade zich niet zou hebben voor-gedaan zoals ze zich concreet heeft gerealiseerd, moet als oorzaak van de schade worden beschouwd; de verweerders worden veroordeeld omdat zij deel uitmaak-ten van een criminele organisatie, zodat het vaststaat dat zij een fout in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek hebben begaan; de eiseres bewijst dat zij schade heeft geleden ten gevolge van de in het kader van die criminele organisatie ge-pleegde oplichting; vermits de criminele organisatie werd opgericht met het oog op het plegen van oplichtingen, bestaat er ontegensprekelijk een causaal verband tussen de fout die de verweerders hebben begaan door deel uit te maken van de criminele organisatie en de door de eiseres geleden schade; indien de verweerders geen deel hadden uitgemaakt van de organisatie, had de eiseres geen schade gele-den; bijgevolg kon het arrest niet oordelen dat er van zulk causaal verband geen sprake is.

 6. Artikel 324bis, eerste lid, Strafwetboek, zoals van toepassing op het ogen-blik van de bewezen verklaarde feiten, omschrijft de criminele organisatie als ie-dere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT