Arrest nr. P.13.0686.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

Datum uitspraak:28 oktober 2014
Uitgevende instantie::België
 
GRATIS UITTREKSEL

Nr. P.13.0686.N

J E L N,

verzoeker tot herstel in eer en rechten,

eiser,

met als raadsman mr. Erik Van Der Vloet, advocaat bij de balie te Turnhout.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwer-pen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 1 maart 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

  1. Het middel voert schending aan van artikel 621, eerste lid, Wetboek van Strafvordering: het arrest verwerpt eisers verzoek tot herstel in eer en rechten om-dat zijn strafregister geen enkele strafrechtelijke straf vermeldt, maar enkel een opschorting van de uitspraak wat geen straf is in de zin van vermeld artikel 621.

  2. Artikel 621, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt: "Iedere veroor-deelde tot straffen die niet kunnen worden uitgewist overeenkomstig artikel 619, kan in eer en rechten hersteld worden, indien hij sedert ten minste tien jaar geen zodanig herstel heeft genoten."

    Aangezien de beslissing tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling een schuldigverklaring inhoudt en op het strafregister wordt vermeld, is zij een straf in de zin van deze bepaling. Daar zij niet kan worden uitgewist, komt zij in aanmer-king voor herstel in eer en rechten.

  3. Het arrest dat vaststelt dat eisers strafregister slechts één vermelding bevat, namelijk een opschorting van de uitspraak voor twee jaar, en deze niet werd her-roepen, en aldus eisers verzoek tot herstel in eer en rechten afwijst omdat hem nooit een straf werd opgelegd, is niet naar recht verantwoord.

    Het middel is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT