Arrest nr. P.13.1917.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

Datum uitspraak:28 oktober 2014
Uitgevende instantie::België
 
GRATIS UITTREKSEL

Nr. P.13.1917.N

C F D,

beklaagde,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eiser woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Antwerpen, van 24 oktober 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

 1. Het middel voert schending aan van de artikelen 2.45 en 28 Wegverkeersre-glement: het bestreden vonnis veroordeelt de eiser omdat hij bij het openen van het portier van zijn auto een andere, geparkeerde wagen beschadigde; daarbij gaat het bestreden vonnis ten onrechte ervan uit dat ook de bestuurder die niet in zijn wagen zit en niet gehinderd kan worden door het openen van een portier, als weg-gebruiker moet worden beschouwd; de appelrechters stellen niet vast dat er weg-gebruikers waren die door het gedrag van de eiser konden worden gehinderd.

 2. Artikel 28 Wegverkeersreglement bepaalt: "Het is verboden het portier van een voertuig te openen of open te laten, in- of uit een voertuig te stappen, zonder zich ervan vergewist te hebben dat dit de andere weggebruikers niet in gevaar kan brengen of hinderen in het bijzonder voetgangers en bestuurders van tweewielers."

  Artikel 2.45 Wegverkeersreglement definieert het begrip weggebruiker als: "elke persoon die gebruik maakt van de openbare weg."

 3. Uit de tekst van deze reglementaire bepalingen en hun doelstelling, namelijk het beschermen van de weggebruikers, volgt dat artikel 28 Wegverkeersreglement niet van toepassing is indien door het openen of open laten van een portier enkel schade wordt toegebracht aan een geparkeerd voertuig, zonder dat een weggebrui-ker op enige wijze wordt gehinderd. De niet-aanwezige bestuurder van een gepar-keerd voertuig is geen door artikel 28 Wegverkeersreglement beoogde wegge-bruiker.

 4. Het bestreden vonnis stelt vast dat:

  - de eiser zijn voertuig op een parking had geparkeerd naast een Audi A6 en het portier dat hij opende ingevolge een windvlaag tegen die wagen botste;

  - de verbalisanten vaststelden dat de linker achterdeur van de Audi A6 was ge-deukt;

  - een onbekende getuige een briefje achter de ruitenwisser van de Audi A6 aan-bracht;

  - de eiser enkel kon worden geïdentificeerd...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT