Arrest nr. P.13.0595.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

Datum uitspraak:28 oktober 2014
Uitgevende instantie::België
 
GRATIS UITTREKSEL

Nr. P.13.0595.N

S K,

beklaagde,

eiser,

met als raadsman mr. Eddy Pools, advocaat bij de balie te Tongeren,

tegen

A Z,

burgerlijke partij,

verweerder,

mede inzake

GENERALI BELGIUM nv, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 149,

vrijwillig tussengekomen partij.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Tongeren van 6 maart 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

 1. Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser en de vrijwillig tussengekomen partij tot het betalen van een provisie aan de verweerder en zendt de zaak voor het overige terug naar de eerste rechter voor de afhandeling van de bevolen onder-zoeksmaatregel.

 2. Dit is geen eindbeslissing en ook geen uitspraak in een der gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

  In zoverre tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep niet ontvankelijk.

  Ambtshalve middel

  Geschonden wettelijke bepaling

  - Artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet

 3. Artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet bepaalt: "De overheidspersonen die door de Koning worden aangewezen om toezicht te houden op de naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, stellen de overtredingen vast door proces-sen-verbaal die bewijskracht hebben zolang het tegendeel niet bewezen is."

 4. De bijzondere bewijswaarde verbonden aan een naar aanleiding van een overtreding op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten door een daartoe bevoegd ambtenaar opgesteld proces-verbaal geldt alleen voor de in het proces-verbaal van overtreding opgenomen zintuiglijke vaststellingen door de verbalisant gedaan op het ogenblik van het misdrijf of kort nadien betreffende de bestandde-len van het misdrijf en de ermee verbonden omstandigheden. Ze geldt evenwel niet voor latere vaststellingen, inlichtingen die hij buiten die eerste vaststelling verkrijgt of voor de later verstrekte gegevens.

 5. Het bestreden vonnis stelt vast dat:

  - er zich op 17 mei 2011 omstreeks 23.05 u een ongeval voordeed bestaande in de aanrijding door een quad die volgens de omstanders geel was. Het slachtof-fer bevond zich aan het kruispunt van de Europalaan met de Winterslagstraat te Genk;

  - op 19 mei 2011 de politie vernam dat de eiser de dader zou zijn. Het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT