Arrest nr. P.13.0843.N van Hof van Cassatie, België, 28 oktober 2014

Datum uitspraak:28 oktober 2014
Uitgevende instantie::België
 
GRATIS UITTREKSEL

Nr. P.13.0843.N

JONELINVEST nv, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Corsendonk 6,

eiseres op derdenverzet,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

 1. GEMEENTE OUD-TURNHOUT, vertegenwoordigd door het college van

  burgemeester en schepenen, met kantoor te 2360 Oud-Turnhout, Dorp 31,

  verweerder op derdenverzet,

 2. STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR bevoegd voor het grondge-bied van de provincie Antwerpen, met kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 11/113,

  verweerder op derdenverzet,

  verweerders,

  mede inzake

  V T G G S,

  beklaagde.

  I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

  Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwer-pen, correctionele kamer, van 3 april 2013.

  De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

  De eiseres doet afstand van haar cassatieberoep zonder berusting in de mate dat

  het arrest niet definitief is in de zin van artikel 416 Wetboek van Strafvordering

  doordat het arrest de zaak met betrekking tot de rechtsplegingsvergoeding aan-houdt.

  Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

  II. BESLISSING VAN HET HOF

  Beoordeling

  Middel

  Eerste onderdeel

 3. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 17, 18, 1033 en 1122

  Gerechtelijk Wetboek: het arrest beslist onwettig dat het belang van de eiseres in

  strijd is met de openbare orde en het algemeen belang en daarom onrechtmatig is;

  de eiseres heeft wel degelijk een rechtmatig belang bij het instellen van derden-verzet om gehoord te worden in haar verdediging omtrent de bevolen sloping van

  haar onroerend goed in een procedure waarin zij deze keer wel betrokken partij is;

  op het tijdstip van het instellen van het derdenverzet bestaat de mogelijkheid dat

  de herstelmaatregel wat haar betreft wordt hervormd, wat een voldoende voor-waarde is voor de toelaatbaarheid van het derdenverzet; de appelrechters konden niet zonder vooruit te lopen over de grond van de zaak beslissen dat ten aanzien van de eiseres de zaak bestaande in een wederrechtelijke toestand in rechte defini-tief is vastgesteld.

 4. Krachtens artikel 1122, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussenge-komen, derdenverzet doen tegen een, zij het voorlopige, beslissing die zijn rechten benadeelt en die gewezen is door een burgerlijk gerecht, of door een strafgerecht in zover dit over burgerlijke...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT