5 OKTOBER 2023. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, inzonderheid op artikelen 2, 140 tot 144, 248 ;

Gelet op de Ordonnantie van 17 juli 2020 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren;

Gelet op het advies van de Adviesraad voor Huisvesting, gegeven op 18 september 2020 en 15 september 2023 ;

Gelet op het advies van Easybrussels, gegeven op 10 augustus 2020 ;

Gelet op het advies van de BGHM, gegeven op 22 augustus 2023;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 2 juni 2023 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 27 juni 2023 ;

Gelet op de « gelijkekansentest » uitgevoerd overeenkomstig de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest, aangevuld door het uitvoeringsbesluit van 22 november 2018, in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Op voordracht van de Staatssecretaris die bevoegd is voor Huisvesting;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen:

- in § 1, 9°, worden de woorden « de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid » vervangen door « de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of gelijk welke andere gemeenschaps- of gewestelijke instelling die daartoe bevoegd is";

- in § 1, 10°, 2e streepje van hetzelfde besluit worden de woorden « de minister » vervangen door « de BGHM »;

- in § 1, 11°, lid 2 van de Franse versie worden de woorden « revenu d'intégration » vervangen door « revenu d'intégration alloué par le CPAS »;

- § 1 wordt als volgt aangevuld: « 42° Maatschappelijk boni: het maatschappelijk boni vermeld in artikel 2, § 1, 15° van de Brusselse Huisvestingscode ».

Art. 2. In artikel 4, § 5, derde zin van hetzelfde besluit worden de woorden « de Regering en de Raad van Bestuur van » geschrapt en wordt in de Nederlandse versie het woord « instemmen » vervangen door « instemt ».

Art. 3. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzingen aangebracht:

- § 1 wordt vervangen als volgt:

De kandidatuur voor het huren van een sociale woning of een woning voor bescheiden of middeninkomens die wordt beheerd door een maatschappij wordt ingediend middels een specifiek aanvraagformulier voor een woning. Dit modelformulier, dat werd opgesteld door de minister, is beschikbaar:

1° op de website van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij waar het in afdrukbaar formaat kan worden gedownload;

2° bij alle maatschappijen die het op eenvoudig verzoek gratis overhandigen;

3° elektronisch op de website van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.

Dit formulier moet behoorlijk ingevuld en ondertekend worden door de kandidaat-huurder, door de persoon met wie hij/zij gehuwd is of feitelijk of wettelijk samenwoont, evenals door de andere meerderjarige gezinsleden. De kandidatuur wordt gericht aan de zetel van de maatschappij via elk middel dat een zekere datum verschaft. De datum van ontvangst geldt als datum waarop de kandidatuur werd ingediend.

- in § 2, lid 2 wordt vervangen als volgt:

"Om zich uit te spreken over de ontvankelijkheid van kandidatuur, gaat de maatschappij na of aan de voorwaarden is voldaan door de beschikbare authentieke bronnen te raadplegen.

Indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn in toegankelijke authentieke bronnen of indien de informatie beschikbaar zou zijn in authentieke bronnen waartoe de maatschappij nog geen toegang heeft, zal de referentiemaatschappij de kandidaat om de nodige bewijsstukken vragen. De lijst van deze bewijsstukken wordt vastgesteld door de minister."

- in § 3, lid 1, worden de woorden "aangetekend schrijven of vanaf de datum van inontvangstneming" vervangen door de woorden "de ontvangst" en de woorden "op de daarvoor voorziene plaatsen" geschrapt.

- het § 3, lid 2, wordt vervangen als volgt: "Zodra het dossier volledig is, meldt de maatschappij dit aan de sociaal afgevaardigde aangesteld door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, die over een termijn beschikt van vijfentwintig dagen om het te valideren. Zodra de sociaal afgevaardigde de kandidatuur gevalideerd heeft, bevestigt de referentiemaatschappij voor zichzelf en voor de tweedelijnsmaatschappijen dat zij de aanvraag ontvangen heeft middels een schriftelijke mededeling, opgesteld in de taal van de aanvraag.";

- in § 3, laatste lid, worden de woorden "het indienen of het versturen "vervangen door " de ontvangst";

- in § 3bis, in fine, zijn de woorden "aangetekend schrijven" vervangen door "elk middel dat een zekere datum verschaft";

- in § 5, moet de verwijzing naar de artikelen 7 en 8 worden vervangen door een verwijzing naar artikel 8.

Art. 4. Artikel 5, bis §§ 1 en 3, lid 1 van hetzelfde besluit moet worden aangevuld met de volgende woorden: «, gelegen in België of in het buitenland ».

Art. 5. Artikel 6, § 2, lid 2 wordt als volgt aangevuld: « Na overleg met de OVM's, bepaalt de BGHM de aard van de te verstrekken...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT