5 OKTOBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 61 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid, artikel 21, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990, artikel 26, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en artikel 27, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Overwegende het besluit van de Waalse regering van 28 juli 2021 waarbij de overstromingen die hebben plaatsgevonden van 14 tot 16 juli 2021 als een algemene natuurramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend;

Gelet op het ongekende karakter van de overstromingen die in juli 2021 hebben plaatsgevonden;

Gelet op de veronderstelling dat burgers, die door deze overstromingen getroffen zijn, mogelijk hun persoonlijke bezittingen en documenten, waaronder ook hun rijbewijs of voorlopig rijbewijs, zijn verloren;

Overwegende dat het in een dergelijke context passend is dat hen de kosten die verbonden zijn aan de vervanging van hun onopzettelijk verloren, beschadigd, onleesbaar geworden of tenietgegaan rijbewijs of voorlopig rijbewijs niet zouden worden aangerekend, en dat hun nieuw document kosteloos zou kunnen worden uitgereikt.

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, aangezien de burgers die getroffen zijn door de recente overstromingen van de maand juli, zo spoedig mogelijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT