5 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige delen van de Boeken 1, 2 en 3, ingevoerd door het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het koninklijk besluit dat de Minister van Werk en de Minister van Energie aan u voorleggen, laat uwe Majesteit toe om sommige delen te wijzigen van de boeken 1, 2 en 3, ingevoerd door het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (in dit verslag "koninklijk besluit van 8 september 2019" genoemd).

De drie voormelde thematische boeken vormen sinds 1 juni 2020 de herstructurering van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties, dat bindend werd verklaard door het koninklijk besluit van 10 maart 1981 voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie en het koninklijk besluit van 2 september 1981 voor de elektrische installaties in inrichtingen gerangschikt als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk en in inrichtingen beoogd bij artikel 28 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. De drie boeken bevatten dus de veiligheidsmaatregelen van toepassing op de elektrische installaties op zeer lage spanning, op laagspanning en op hoogspanning bestemd voor productie, omvorming, transport, verdeling of gebruik van elektrische energie voor zover de nominale frequentie van de stroom niet groter is dan 10.000 Hz.

Sinds de publicatie van de drie boeken wordt de herstructurering van de veiligheidsmaatregelen voortgezet om de voortdurende evolutie van de veiligheid van personen en goederen tegen de gevolgen van elektriciteit te verzekeren, en met name om aan de technologische evolutie van elektrische installaties te beantwoorden.

 1. Algemeen commentaar

  Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 bevat de veiligheidsmaatregelen van huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

  Dit koninklijk besluit heeft vooral als doel enerzijds om de veiligheidsmaatregelen van huishoudelijke installaties te laten evolueren en anderzijds om de elektrische installaties van gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel als niet-huishoudelijke installaties te beschouwen.

  Wat betreft de evolutie van de veiligheidsmaatregelen van huishoudelijke installaties, zijn de volgende punten van boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 betrokken:

  1. definitie van een huishoudelijke installatie;

  2. grafische symbolen om het eendraadsschema en het situatieplan op te stellen;

  3. schema's, plannen en documenten;

  4. bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking;

  5. bescherming tegen overstroom in functie van de doorsnede van de geleiders;

  6. verdeel- en schakelborden;

  7. gemengde stroombanen;

  8. differentieelstroombeschermingsinrichtingen en de verstorende gelijkstroomcomponenten;

  9. aardverbinding;

  10. afwijkende beschikkingen van toepassing op de bestaande elektrische installaties bij het controlebezoek.

   Wat betreft de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel, worden de veiligheidsmaatregelen van niet-huishoudelijke installaties van toepassing. Nochtans blijven sommige veiligheidsmaatregelen van huishoudelijke installaties van toepassing, zoals de schema's, plannen en documenten, de markering van de verdeel- en schakelborden, de waarde van de aardverbinding, de bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking, de afwijkende beschikkingen.

   Dit koninklijk besluit bevat ook de volgende algemene wijzigingen:

  11. verbetering en aanpassing van sommige termen in de drie boeken van het koninklijk besluit van 8 september 2019;

  12. stilistische herschrijving van sommige teksten in de drie boeken van het koninklijk besluit van 8 september 2019;

  13. verwijdering van het voorschrift van boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 betreffende de aansluiting aan achterzijde van de contactdozen overeenkomstig de laatste versie van de norm NBN C61-112-1;

  14. herschrijving van sommige bepalingen over gelijkstroomcomponenten die de differentieelstroombeschermingsinrichtingen kunnen verstoren in de boeken 1 en 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019;

  15. herschrijving van de grenzen van de beschermingsinrichting tegen overstroom van de openbare distributienetbeheerder bij aansluitingen in de boeken 1 en 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019;

  16. bijwerking van de wettelijke referentie voor de gastoestellen die niet onder het toepassingsgebied van de bescherming tegen explosiegevaar in explosieve atmosferen vallen in de boeken 1 en 2 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

 2. Artikelsgewijze bespreking

  Artikel 1:

  Artikel 1 voorziet een nieuwe definitie van "huishoudelijke installaties" in onderafdeling 2.2.1.1. van deel 2 van boek 1. Zijn betrokken: de wooneenheden en de voor privégebruik bestemde ruimten die geen deel uitmaken van een regime van mede-eigendom en activiteiten van een onderneming. Bijgevolg:

  1. deze van "installatie-eenheid" wordt geschrapt;

  2. de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel worden niet meer als huishoudelijke installaties beschouwd.

   Artikel 1 vervangt ook het begrip "huishoudelijke of niet-huishoudelijke ruimten (lokalen of plaatsen") door het begrip "huishoudelijke of niet-huishoudelijke installaties". De definitie van deze termen wordt dus uit onderafdeling 2.2.1.1. van deel 2 van boek 1 geschrapt.

   Artikelen 2 tot en met 4:

   Betreft de aanpassing van de terminologie in hoofdstuk 2.5. en tabel 2.15. van afdeling 2.10.11. van deel 2 van boek 1.

   Artikel 5:

   Artikel 5 wijzigt tabel 2.23. van hoofdstuk 2.13. van deel 2 van boek 1, die de grafische symbolen weergeeft om het eendraadsschema en het situatieplan op te stellen. Aanpassing van sommige symbolen (kabel, vermogensschakelaar, ...) en toevoeging van nieuwe symbolen (bron, domotica, ...). De tabel is nu niet-limitatief.

   Artikel 6:

   Artikel 6 wijzigt de voorschriften van punt a van onderafdeling 3.1.2.1. van deel 3 van boek 1 betreffende de schema's, plannen en documenten van een huishoudelijke installatie. De belangrijke wijzigingen zijn de volgende:

  3. schrapping van de handtekening en de datum van de eigenaar op het eendraadsschema en het situatieplan, met herinnering aan de verplichting om de eendraadsschema's en de situatieplannen aan de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installatie te bezorgen;

  4. doel van de handtekening en de datum van de verantwoordelijke van de uitvoering van het werk en het erkend organisme op de eendraadsschema's en de situatieplannen: elektrische installatie conform en als ontvangen en goedgekeurd beschouwd;

  5. mogelijkheid gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van de gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe elektrische installatie of een belangrijke wijziging of uitbreiding aangebracht op een elektrische installatie voor de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installatie om aan het erkend organisme, bijvoorbeeld in geval van verlies, te vragen een duplicaat tegen betaling te krijgen van het verslag van de gelijkvormigheidscontrole en/of de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen;

  6. mogelijk gebruik van een symbool dat niet in tabel 2.23. is opgenomen, op voorwaarde dat dit symbool duidelijk op het betrokken eendraadsschema en situatieplan wordt geïdentificeerd en gedefinieerd;

  7. mogelijk gebruik van een eendraadsschema of meerdraadsschema zoals stroombaanschema;

  8. identificatie van de elementen van de elektrische installatie op het eendraadsschema en het situatieplan (lichtpunt, contactdoos en sturingseenheid);

  9. vereenvoudiging op het eendraadsschema van de aanduiding van een oud deel van de elektrische installatie dat vóór 1 oktober 1981 werd uitgevoerd;

  10. bijwerking van de voorbeelden van een eendraadsschema en een situatieplan.

   Artikel 7:

   De elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning van de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel worden als niet-huishoudelijke installaties beschouwd bij de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit. Nochtans laat artikel 7 hiervoor toe zich te beperken tot de schema's, plannen en documenten van een huishoudelijke installatie. Toevoeging van punt e in onderafdeling 3.1.2.1. van deel 3 van boek 1.

   Artikelen 8 tot en met 9:

   De artikelen 8 tot en met 9 vullen de inhoud van het eendraadsschema en het situatieplan van een huishoudelijke installatie aan, zoals bepaald in punt a van de onderafdelingen 3.1.2.2. en 3.1.2.3. van deel 3 van boek 1. Toevoeging van de aanduiding van de bronnen.

   Artikel 10:

   De elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning van de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel worden als niet-huishoudelijke installaties beschouwd bij de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit. Nochtans laat artikel 10 hiervoor toe zich te beperken tot de markering van verdeel- en schakelborden van een huishoudelijke installatie. Toevoeging van punt c in onderafdeling 3.1.3.3. van deel 3 van boek 1.

   Artikelen 11 tot en met 15:

   Betreft hoofdstuk 4.2. van deel 2 van boek 1:

  11. aanpassing van de terminologie (punten a en n onderafdeling 4.2.2.5. en onderafdeling 4.2.3.2.);

  12. aanpassing van sommige teksten of termen om rekening te houden met de nieuwe definitie van "een huishoudelijke installatie", het begrip "huishoudelijke en niet-huishoudelijke installatie" in plaats van "huishoudelijke en niet-huishoudelijke ruimte" (onderafdelingen 4.2.1.2., 4.2.3.2 en 4.2.3.4. en punt a onderafdeling 4.2.4.1.);

  13. aanpassing van sommige teksten of termen om rekening te houden met veiligheidsmaatregelen van huishoudelijke installaties die nog van toepassing zijn op de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel. Waarde van de weerstand van de aardverbinding (onderafdelingen 4.2.3.2. en 4.2.3.4.) en verbod van de vertragingstijd in een TT-netsysteem (punt c2 onderafdeling 4.2.3.4.).

   Artikel 16:

   ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT