5 JULI 2022. - Wet houdende diverse fiscale bepalingen (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

TITEL 1 - ALGEMENE BEPALING

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2 - WIJZIGINGEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN

HOOFDSTUK 1 - Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 2. In artikel 2, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 januari 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in de bepaling onder 5° wordt een bepaling onder c)bis ingevoegd, luidende:

  "c)bis kleine vennootschap: enigerlei vennootschap die op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als kleine vennootschap wordt aangemerkt of die, wanneer dit artikel 1:24 niet op haar van toepassing is, op overeenkomstige wijze beantwoordt aan de criteria opgenomen in dit artikel 1:24, §§ 1 tot 6;";

 2. de bepaling onder 10° wordt opgeheven.

  Art. 3. In artikel 21, eerste lid, 13°, a), van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 10 augustus 2015 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019, worden de woorden "op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" opgeheven.

  Art. 4. In artikel 22, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2012, worden de woorden "en, in voorkomend geval, met de woonstaatheffing" opgeheven.

  Art. 5. In artikel 32/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 3. in paragraaf 2, eerste lid, 1°, worden de woorden "met het doel" vervangen door het woord "teneinde";

 4. in paragraaf 2, eerste lid, 2°, worden de woorden "een bezoldigde activiteit in België uit te oefenen." vervangen door de woorden "er een in België belastbare bezoldigde activiteit uit te oefenen.";

 5. in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "met uitsluiting van de terugbetalingen van de in paragraaf 5 bedoelde terugkerende uitgaven." vervangen door de woorden "met uitsluiting van de in paragraaf 5 en 6 bedoelde terugbetalingen.";

 6. in paragraaf 8, eerste lid, worden de woorden "op straffe van verval" ingevoegd tussen de woorden "De aanvraag moet" en de woorden "worden ingediend binnen een termijn van drie maanden";

 7. in paragraaf 8, tweede lid, worden de woorden "op straffe van verval" ingevoegd tussen de woorden "De aanvraag voor de in paragraaf 7, tweede lid, bedoelde verlenging van het stelsel wordt" en de woorden "via elektronische weg" en wordt de eerste zin aangevuld met de woorden "te rekenen vanaf de start van de indiensttreding van de belastingplichtige in België.".

  Art. 6. In artikel 32/2 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 8. in paragraaf 2, vijfde lid, wordt het woord "technische" ingevoegd tussen de woorden "exacte of toegepaste" en de woorden "wetenschappen, de burgerlijke ingenieurswetenschappen";

 9. in paragraaf 5, eerste lid, wordt het woord "naast" vervangen door het woord "bovenop";

 10. in paragraaf 5, tweede lid, worden de woorden "voor de in België geleverde prestaties" ingevoegd tussen de woorden "brutobezoldiging" en de woorden "vóór aftrek";

 11. in paragraaf 5, tweede lid, wordt het woord "jaarlijkse" opgeheven en worden de woorden "de in deze paragraaf bedoelde terugkerende uitgaven." vervangen door de woorden "de in deze paragraaf en in paragraaf 6 bedoelde terugbetalingen.";

 12. in paragraaf 8, eerste lid, worden de woorden "op straffe van verval" ingevoegd tussen de woorden "De aanvraag moet" en de woorden "worden ingediend binnen een termijn van drie maanden";

 13. in paragraaf 8, tweede lid, worden de woorden "op straffe van verval" ingevoegd tussen de woorden "De aanvraag voor de in paragraaf 7, tweede lid, bedoelde verlenging van het stelsel wordt" en de woorden "via elektronische weg" en wordt de eerste zin aangevuld met de woorden "te rekenen vanaf de start van de indiensttreding van de belastingplichtige in België.".

  Art. 7. In artikel 37, derde lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2012, worden de woorden "en, in voorkomend geval, de woonstaatheffing" opgeheven.

  Art. 8. In artikel 38, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 maart 2022, wordt de bepaling onder 33° vervangen als volgt:

  "33° het deel van het mobiliteitsbudget dat terbeschikking wordt gesteld van de werknemer overeenkomstig artikel 8, § 2, 2°, en § 3, van de wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget;".

  Art. 9. In artikel 64quater van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 november 2021 en gewijzigd bij de wet van 21 januari 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 14. in het eerste lid, eerste streepje, worden de woorden "tot 31 december 2022" vervangen door de woorden "tot 31 maart 2023";

 15. in het eerste lid, tweede streepje, worden de woorden "van 1 januari 2023" vervangen door de woorden "van 1 april 2023";

 16. in het tweede lid, tweede streepje worden de woorden "in artikel 69, § 1, eerste lid, 2°, e), bedoelde investeringsaftrek voor elektrische laadinfrastructuur;" vervangen door de woorden "in artikel 69 bedoelde investeringsaftrek;";

 17. het tweede lid, vijfde streepje, wordt opgeheven.

  Art. 10. In artikel 90 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 april 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 18. in het tweede lid worden de woorden "artikel 2, tweede lid, of van artikel 2bis, derde lid" vervangen door de woorden "artikel 2, § 3,";

 19. wordt aangevuld met een vierde lid, luidende:

  "Elke schuldenaar van in het eerste lid, 1° ter, bedoelde beloningen stelt bij het einde van elk jaar voor elke verkrijger een document op dat hij bezorgt aan de betrokken verkrijger en aan de bevoegde administratie en waarin minstens de identiteit van de verkrijger en zijn rijksregisternummer in de zin van artikel 2, § 3, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen, de omschrijving van de geleverde prestaties, het aantal gepresteerde uren per kwartaal, en het bedrag van de beloningen, desgevallend opgesplitst naargelang de aard, worden vermeld. De Koning bepaalt de inhoud van het document, de termijn waarbinnen het moet worden bezorgd, evenals de manier waarop het bij de bevoegde administratie wordt ingediend. Het gebruik van het rijksregisternummer is beperkt tot het doeleinde van het opstellen van het voornoemde document.".

  Art. 11. In artikel 14526, § 3, eerste lid, 3°, van hetzelfde Wetboek, laatstelijke gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019, worden de woorden "op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" opgeheven.

  Art. 12. In artikel 14527, § 2, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019, worden de woorden "op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen" opgeheven.

  Art. 13. In artikel 14528, § 3, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 21 januari 2022, worden de woorden "van dezelfde werkgever" opgeheven.

  Art. 14. In artikel 171, 3° bis, b), tweede streepje, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 24 december 2020 en gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2021, worden de woorden "artikel 94, tweede en derde lid," vervangen door de woorden "artikel 104, tweede en derde lid,".

  Art. 15. In artikel 178, § 3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 december 2015, worden in de inleidende zin de woorden "134, § 3, en § 4, 5°, " vervangen door de woorden "134, §§ 3 en 4,".

  Art. 16. In artikel 184quater, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019, worden de woorden "op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen," opgeheven.

  Art. 17. In artikel 194ter van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 12 mei 2014 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 20. in paragraaf 1, eerste lid, 2°, eerste lid, worden de woorden "voornaamste doel" vervangen door de woorden "voornaamste doel en kernactiviteit";

 21. paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt aangevuld met twee leden, luidende:

  "De in het eerste lid bedoelde kernactiviteit wordt bepaald op basis van de resultatenrekening en de balans waaruit moet blijken dat de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken de activiteit is waarmee de binnenlandse vennootschap of de Belgische inrichting van een belastingplichtige bedoeld in artikel 227, 2°, in hoofdzaak bezig is. De Koning kan de praktische modaliteiten ter vaststelling van de kernactiviteit bepalen.

  De in het eerste lid vermelde erkenning kan door de minister bevoegd voor Financiën worden geschorst of ingetrokken volgens een eenvoudige tegensprekelijke procedure waarvan de Koning de modaliteiten bepaalt, wanneer de erkende productievennootschap haar voornaamste doel en kernactiviteit niet langer de ontwikkeling en de productie van in aanmerking komende werken is of wanneer blijkt dat de erkende productievennootschap § 6, § 11 of § 12 van dit artikel herhaaldelijk heeft geschonden.";

 22. paragraaf 1, eerste lid, 4°, eerste lid, eerste streepje, wordt vervangen als volgt:

  "- een Europees audiovisueel werk zoals een fictiefilm, documentaire, animatiefilm, kortfilm, een fictie- of animatieserie die worden geproduceerd met tussenkomst van een in aanmerking komende productievennootschap met een commercieel oogmerk andere dan voor reclamedoeleinden met als doel vertoond te worden aan een breed publiek, die door de bevoegde diensten van de betrokken gemeenschap zijn erkend als zijnde een Europese productie zoals...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT