5 DECEMBER 2023. - Ministerieel besluit houdende de benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, bedoeld in artikel 43, § 1, van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

De Minister van Middenstand,Gelet op de kaderwet van 3 augustus 2007 betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen, artikel 7, § 4, vierde lid;Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, artikel 43, § 1, vijfde lid;Gelet op het voorstel van de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars van 29 oktober 2023,Besluit :Enig artikel. Mevrouw Céline Dubois wordt benoemd tot commissaris belast met het nazicht van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT