5 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 6.031.514,00 EUR aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 (gepubliceerd op 29 december 2020) en in het bijzonder artikel 1-01-05 kunnen toelagen worden toegekend in toepassing van artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 ;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begrotingen van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124 ;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen, en meer in het bijzonder zijn bijakte n° 14;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en budgettaire controle;

Gelet op het protocolakkoord van 02 december 2021 inzake de subsidie aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) voor de renovatie van zijn gebouw voor sociale huisvesting in de Querellestraat nr.2 en 3 te 1000 Brussel ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 9 november 2021 ;

Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. § 1. Een facultatieve subsidie van zes miljoen eenendertigduizend vijfhonderd en veertien euro, (6.031.514,00 EUR) wordt toegekend aan de Brusselse GewestelijkeHuisvestingsmaatschappij (BGHM)

§ 2. De subsidie onder paragraaf 1 wordt geboekt op de basisallocatie 33.55.22.51.22.20 van de algemene uitgavenbegroting van de FOD Mobiliteit en Vervoer van 2021.

Art. 2. De subsidie heeft als doel de renovatie van het gebouw voor sociale huisvesting...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT