5 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 67.000 euro aan de vzw 'Verzoeningscommissie - Bouw » voor het begrotingsjaar 2021

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, inzonderheid op de sectie 12 - FOD Justitie;

Overwegende dat een krediet van zevenzestigduizend euro (67.000 euro) op de organisatieafdeling 40, activiteitenprogramma 31, basisallocatie 33.00.15 van de administratieve begroting van de Federale Overheidsdienst Justitie voor het begrotingsjaar 2021 is ingeschreven;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve- en begrotingscontrole;

Gelet op gunstig advies van de Inspectie van Financiën van 25 november 2021;

Overwegende dat de vzw "Verzoenings- commissie - Bouw" op 13 juni 2015 werd erkend als gekwalificeerde onderneming in het kader van de wet van 4 april 2014 houdende de invoeging van Boek XVI, Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen, in het Wetboek van economisch recht;

Overwegende dat de vzw gespecialiseerde arbitrale colleges heeft opgericht die tot doel hebben juridische bouwgeschillen op een snelle, goedkope en doeltreffende wijze op te lossen;

Overwegende dat de vzw "Verzoeningscommissie - Bouw" ertoe bijdraagt dat minder bouwgeschillen aan de gewone rechtbanken worden voorgelegd;

Overwegende dat de kostprijs voor het functioneren van deze arbitrale colleges, die voor iedereen toegankelijk zijn, niet integraal kan worden gedragen door de deelnemende instellingen;

Op de voordracht van onze Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

TITEL 1. - Algemene doelstelling van de subsidie, precisering van de soorten kosten waarvoor de subsidie wordt toegekend

Artikel 1. De vzw "Verzoeningscommissie - Bouw" richt gespecialiseerde colleges op die tot doel hebben juridische bouwgeschillen op een snelle, goedkope en doeltreffende wijze op te lossen door middel van een verzoeningsprocedure;

De vzw "Verzoeningscommissie - Bouw" draagt ertoe bij dat minder bouwgeschillen aan de gewone rechtbanken worden voorgelegd;

De kostprijs voor het functioneren van deze verzoeningscolleges, die voor iedereen toegankelijk zijn, kunnen niet integraal gedragen worden door de deelnemende instellingen;

Om de uitgaven te kunnen verzekeren die nodig zijn voor de uitoefening van het doel van de verzoeningscommissie, kan aan de vzw `Verzoeningscommissie - Bouw"' door de Minister van Justitie een subsidie toegekend worden.

De FOD Justitie staat in voor de werking van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT