4 SEPTEMBER 2023. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het reglement inzake de schatting van een notariskantoor en het reglement inzake de correctie naar beneden van toepassing op de schattingen van notariskantoren, rekening houdend met de impact van de hervorming van het notariaat 2022 vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, artikel 91, eerste lid, 5°, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999 en gewijzigd bij de wetten van 6 juli 2017, van 21 december 2018 en 22 november 2022, en artikel 91, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999 en gewijzigd en vernummerd bij de wet van 22 november 2022;

Op de voordracht van de Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het reglement inzake de schatting van een notariskantoor, aangenomen door de Nationale Kamer van notarissen op 26 april 2011 en gewijzigd op 23 januari 2014, en zijn bijlage, bij dit besluit als bijlage 1 gevoegd, worden goedgekeurd.

Art. 2. Het reglement inzake de correctie naar beneden van toepassing op de schattingen van notariskantoren...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT