4 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 houdende de vastlegging van de lijst van educatieve masteropleidingen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de toegang tot en organisatie van de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.112, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018 en gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020, en artikel II.114, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018 en gewijzigd bij de decreten van 1 maart 2019 en 3 juli 2020.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 22 juni 2020.

- Er is een advies binnen 30 dagen aan de Raad van State gevraagd, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

De Raad van State heeft het advies niet meegedeeld binnen die termijn.

De adviesaanvraag is, met toepassing van artikel 84, § 4, tweede lid van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, afgevoerd van de rol.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- De toelatingsvoorwaarden voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs, onderwijsvakken hedendaagse dans en klassieke dans, zijn gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020 over het onderwijs XXX en worden in dit besluit verder uitgewerkt.

- Met het decreet van 3 juli 2020 over het onderwijs XXX wordt een rechtsgrond ingeschreven zodat de Evangelische Theologische Faculteit een educatieve masteropleiding kan aanbieden. Die bevoegdheid wordt in dit besluit verder uitgewerkt.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering

van 13 juli 2018 houdende de vastlegging van de lijst van educatieve masteropleidingen

Artikel 1. In het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 houdende de vastlegging van de lijst van educatieve masteropleidingen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 1/1. De Evangelische Theologische Faculteit in Heverlee kan een educatieve masteropleiding Godsdienst aanbieden, met een studieomvang van 90 studiepunten, binnen het studiegebied godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT